اسم دختر با ص

نام معنی نام جزییات
صنم ناز صنم(عربی) + ناز(فارسی) دلبر زیبا و عشوه گر مشاهده
صنوبر معرب از فارسی، نام درختی همیشه سبز مشاهده
صهبا شرابی که مایل به سرخی باشد، شراب انگوری مشاهده
صوفیا نوایی در موسیقی مشاهده
صونا صیانت ، خویشتنداری از گناه ، پارسایی مشاهده