اسم دختر با ع

نام معنی نام جزییات
عشرت خوشگذرانی، کامجویی مشاهده
عشرت الملوک سبب خوشی پادشاهان مشاهده
عصمت بی گناهی، پاکدامنی مشاهده
عصمت الملوک عصمت پادشاهان مشاهده
عطا بخشش، انعام مشاهده
عطرسای عطر(عربی) + سا(فارسی)، معطر و خوشبوکننده مشاهده
عطرین منسوب به عطر - خوشبو - دلانگیز مشاهده
عطیة الله عطاءالله مشاهده
عطیه انعام، بخشش مشاهده
عظیمه مؤنث عظیم، بزرگ، کلان، با اهمیت، بزرگ، فراوان، بسی... مشاهده
عفاف پرهیزکاری، پاکدامنی مشاهده
عفت پاکدامنی، پرهیزکاری، پارسایی مشاهده
عفیف دارای عفت، پرهیزکار، پارسا مشاهده
عفیفه مؤنث عفیف، دارای عفت، پرهیزکار، پارسا مشاهده
عقیق نام سنگی قیمتی به رنگ زرد و صورتی یا جگری مشاهده