اسم دختر با ل

نام معنی نام جزییات
ليبرا (به کسر ب) ، آزاد مشاهده
لی لی ظریف و شکننده مشاهده
لیا خجسته، نام همسر یعقوب(ع) مشاهده
لیالی شبها مشاهده
لیان درخشنده ، نام روستایی در نزدیکی بوشهر مشاهده
لیانا بانوی درخشان و زیباروی ، مرکب از لیان به معنای درخ... مشاهده
لیبه مؤنث لبیب مشاهده
لیدا برگرفته از نام کشور قدیمی لیدیا مشاهده
لیدا خانم، بانو مشاهده
لیزا بنده خالص خداوند مشاهده
لیسا نام روستایی در نزدیکی قزوین مشاهده
لیلا لیلی مشاهده
لیلی شب دراز، نام یکی از لحنهای قدیم موسیقی ایرانی مشاهده
لیلیا شب، هم ریشه با مشاهده
لیلیان نام گل ، نور نوربخش مشاهده