اسم دختر با ن

نام معنی نام جزییات
نیکناز آن که دارای عشوه و غمزه ای خوب و نیکوست مشاهده
نایریکا از اسامی قدیمی ایرانی مشاهده
نوشاد نام شهری که زیبارویان آن معروف بوده اند مشاهده
نونا برج حوت، نام مادر ابراهیم(ع) مشاهده
نازآفرین مرکب از ناز( زیبا) + آفرین( آفریننده)، نام همسر... مشاهده
نعنا نعناع، گیاهی کاشتنی و خوشبو مشاهده
نازان فخرکننده، نازکننده مشاهده
نازمهر مهرناز،زیبا چون خورشید مشاهده
نوازش از روی مهربانی دست بر سر کسی کشیدن ، چیزی را به آر... مشاهده
نیلگون نیل(سنسکریت) + گون(فارسی) به رنگ نیل، کبود، لاجورد... مشاهده
نارون درختی خوش اندام و پُربَرگ و سایه دار مشاهده
نازبانو بانوی زیبا و عشوه گر مشاهده
نگارا بانوی زیبا - دختر خوش صورت - کنایه از محبوب است مشاهده
نوشا نیوشا، شنوا، شنونده مشاهده
نارسیس لاتین از یونانی، نرگس، نام جوانی زیباروی در اساطیر... مشاهده
نیکتا <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> مشاهده
نوگل گلی که تازه شکفته شده است، دختر جوان مشاهده
نادی ندا دهنده، ندا کننده مشاهده
نارملا شکوفه گل انار،به کسر میم مشاهده
نارینا مرکب از نارین بعلاوه پسوند تأنیث ، بانوی تر و تازه... مشاهده
ناریکا دختر مهربان مشاهده
ناژین درخت نارون مشاهده
نرمین منسوب به نرم، لطیف، مهربان مشاهده
نفیسا بسیار ارزشمند ، گران مایه مشاهده
نوال عطا، بخشش، بهره، نصیب مشاهده
نیک مهر آن که دارای محبتی کامل و شایسته است مشاهده
نازدار آن که رفتاری خوشایند و جذاب دارد، ملوس مشاهده
نرجس خاتون مرکب از نرجس و خاتون ، لقب مادر حضرت مهدی عج الله... مشاهده
نوش آفرین جاویدان آفریده شده مشاهده
نکیسا نام موسیقیدان مشهور در زمان خسروپرویز پادشاه ساسان... مشاهده
نیالا نام روستایی اطراف ساری مشاهده
نائله آن که به مقصود رسیده است، نام همسر عثمان خلیفه سو... مشاهده
نادیه ندادهنده ، صدا کننده ، مؤنث نادی مشاهده
نیک آفرین آفریننده نیکی و خوبی مشاهده
ناردانا ناردانه مشاهده
ناردانه دانه انار مشاهده
نارنج میوه ای آبدار و ترش از مرکبات مشاهده
نارینه ظریف مشاهده
نازخاتون بانوی زیبا،نام دختر امیر کردستان در زمان پادشاهای... مشاهده
نازدانه فرزند محبوب پدر و مادر، دردانه مشاهده
نانسی نام شهری در فرانسه مشاهده
نجم ستاره ، نام سوره ای در قرآن کریم مشاهده
نوری نور(عربی) + ی(فارسی) منسوب به نور مشاهده
نوریه منسوب به نور، درخشان مشاهده
نوشان نوشنده مشاهده
نیشا نشانه مشاهده
نیک آفرید آفریده خوب و نیکو مشاهده
ناربن درخت انار مشاهده
ناردیس مانند انار، نار(عربی) + دیس(فارسی) مانند آتش مشاهده
نیک یار دوست مشفق مشاهده