اسم دختر با ن

نام معنی نام جزییات
ناکتا ناک(در گویش مازندران نوعی گلابی شیرین) + تا، شیرین... مشاهده
ندیمه مؤنث ندیم ،همنشین و هم صحبت، به ویژه با بزرگان مشاهده
نساک نام همسر سیامک پسر کیومرث پادشاه پیشدادی مشاهده
نستر نام راهبی همزمان با انوشیروان پادشاه ساسانی مشاهده
نسرین مهر زیبا و درخشان چون گل نسرین و خورشید مشاهده
نسرین نوش زیبا چون گل نسرین و شیرین چون عسل، نام دختر پادشا... مشاهده
نسیبه دختر با اصل و نسب ، بانوی اصیل ،بانویی که در صدر ا... مشاهده
نظاره نگریستن، نگاه کردن، تماشا مشاهده
نعناع نعنا، گیاهی کاشتنی و خوشبو مشاهده
نعیمه مؤنث نعیم، نعمت، نرم و لطیف، مشاهده
نگاربسته نقشی که زنان با حنا بر دست و پای خود می بندند مشاهده
نگارشید نقش و نگار درخشان مشاهده
نگینا موسیقی، آواز مشاهده
نگینه نگین + های تشبیه،مانند نگین مشاهده
نهضت حرکت، عزیمت مشاهده
نواآفرین آفریننده نغمه و آواز مشاهده
نوباوه کودک یا نوجوان، میوه ای که تازه رسیده باشد، میوه ت... مشاهده
نوبر تر و تازه و جدید، شاداب مشاهده
نورآفرین نور(عربی) + آفرین(فارسی) آفریننده نور و روشنایی مشاهده
نورافشان نور(عربی) + افشان(فارسی) آنچه از خود نور و روشنایی... مشاهده
نورسته تازه روییده، جوان، تازه بالغ شده مشاهده
نوش آفرید آفریده بی مرگ، آفریده جاوید مشاهده
نوش آگین به شهد و شکر آویخته، نوشین مشاهده
نوش لب دارای لبی شیرین، شیرین لب مشاهده
نوشابه آب گوارا، نام پادشاهی در سرزمین بردع مشاهده
نوشزاد زاده جاوید، از شخصیتهای شاهنامه، نام همسر انوشیروا... مشاهده
نوشناز دارای ناز و غمزه شیرین مشاهده
نوشه انوشه،جاوید، زنده، شاد، خوشحال، خرم، گوارا، از شخ... مشاهده
نوشین لب نوش لب، دارای لبی شیرین، شیرین لب مشاهده
نوشینه نوشین،شیرین، خوشایند، دلپذیر، گوارا، خوش گوار مشاهده
نیره مؤنث نیر،روشن و منور مشاهده