اسم دختر با پ

نام معنی نام جزییات
پانته آ نام همسر آبرداتاس که در زمان کوروش، پادشاه شوش بود مشاهده
پانتی نام همسر آریاسب از سرداران کوروش پادشاه هخامنشی مشاهده
پانی آب مشاهده
پانیا محافظ نگهدارنده مشاهده
پانیذ شکر، فانیذ مشاهده
پانیسا زیبا مانند آب ، مرکب از پانی به معنای آب و سا پسون... مشاهده
پانیک کسی که قدمش نیک است ، خوش قدم مشاهده
پاک آفرین آفریننده پاک مشاهده
پاک رخ پاکیزه رو، زیبا رو مشاهده
پاک گوهر پاک گهر مشاهده
پاکدخت دختر پاک و عفیف مشاهده
پاکنوش پاک نوشنده مشاهده
پایون پیرایه ، زیور ، آرایش مشاهده
پاییز هنگام پاییز، برگ ریزان ، مجازا دختر زیبا رو مشاهده
پاییزان هنگام پاییز مشاهده