اسم دختر با پ

نام معنی نام جزییات
پری سیما پری(فارسی) + سیما(عربی) پریچهره، زیبارو مشاهده
پوران پوران دخت مشاهده
پریچه پری کوچک مشاهده
پیچک گیاهی زینتی که ساقه ای بالا رونده دارد مشاهده
پرارین خوب و نیکو مشاهده
پرندیس نرم و لطیف چون پرند مشاهده
پادنا نام یکی از بخش های تابعه شهرستان سمیرم ، نام منطقه... مشاهده
پرن پروین مشاهده
پارنا نام قله‌ای در نزدیکی پل دختر مشاهده
پرنگ هم به ضم پ و هم به کسر پ خوانده می شود، برق شمشیر... مشاهده
پادینا در گویش همدانی به گل پونه یا پودینه گفته می شود مشاهده
پامچال گلی زینتی به رنگهای سفید، صورتی، یا نارنجی مشاهده
پانتی نام همسر آریاسب از سرداران کوروش پادشاه هخامنشی مشاهده
پدیده آنچه اتفاق می افتد یا وجود دارد و می توان آن را تج... مشاهده
پرشاد نام خواهر داریوش دوم پادشاه هخامنشی مشاهده
پرندخت دختر لطیف چون پرند مشاهده
پروچیستا سرشار از علم و دانش ، نام سومین دختر زردشت مشاهده
پرک ستاره سهیل، تاج مشاهده
پری جان مرکب از پری + جان( واژه محبت آمیز در خطاب به اشخاص... مشاهده
پریرو پری چهره، زیبا رو مشاهده
پریشا پری شاه، شاه پری ها مشاهده
پریفام زیبا چون پری مشاهده
پرینام دارای نامی زیبا مشاهده
پژال جوانه نازک ، شاخه های تازه روییده و ریز درختان مشاهده
پیمانه جام شراب مشاهده
پاپوک نعنای دشتی با گل آذینی مانند سنبل در بخش خراسان مشاهده
پارامیدا پارامیس، نام دختر بردیا ونوه کوروش پادشاه هخامنشی... مشاهده
پاردیس پردیس مشاهده
پارلار درخشان ، منور ، پخش کننده نور مشاهده
پاشنگ خوشه انگور مشاهده
پاک آفرین آفریننده پاک مشاهده
پاک رخ پاکیزه رو، زیبا رو مشاهده
پاک گوهر پاک گهر مشاهده
پاکدخت دختر پاک و عفیف مشاهده
پاکنوش پاک نوشنده مشاهده
پایون پیرایه ، زیور ، آرایش مشاهده
پاییزان هنگام پاییز مشاهده
پرارین دخت دختر نیکو و خوب مشاهده
پربها باارزش، قیمتی مشاهده
پرخیده از لغات اساطیری است مشاهده
پردخت یا مخفف پریدخت مشاهده
پردیز پردیس مشاهده
پرزاد پر + زاد( زاده)،مخفف پری زاده مشاهده
پرزین پرچینی از گلهای ریز به دور باغات مشاهده
پرستوک پرستو مشاهده
پرستک پرستو مشاهده
پرسیا پرشیا مشاهده
پرشنگ قطره های آب که پاشیده می شود مشاهده
پرگام نام امپراطوری ای در زمان سلوکیان مشاهده
پرگان مشاهده