اسم دختر با پ

نام معنی نام جزییات
پرگشا پرگشاينده، پرواز کننده مشاهده
پرگون لطیف چون پر مشاهده
پرمون زینت و آرایش مشاهده
پرناک جوان، برنا مشاهده
پرنددخت پرندخت مشاهده
پرنددیس پرندیس مشاهده
پرندوش پس پریشب مشاهده
پرندک پشته، کوه کوچک مشاهده
پرندین نرم و لطیف چون پرند مشاهده
پرنوش به ضم پ ، شیرین ، زیبا ، دوست داشتنی مشاهده
پرنون پرنیان مشاهده
پرنین مانند پر مشاهده
پرو پروین مشاهده
پروچستا سرشار از علم و دانش ، نام سومین دختر زردشت مشاهده
پرور ریشه پروردن، دارای پر مشاهده
پروش لطیف چون پر مشاهده
پری پیکر آنکه اندامی زیبا چون پری دارد مشاهده
پری تاج پری(موجودی بسیار زیبا) + تاج ، سرآمد پریان مشاهده
پری دخت دختر پری ، نام دختر پادشاه چین که سام پسر نریمان ع... مشاهده
پری گل زیبا چون گل و پری مشاهده
پری ویس نام زنی در ویس و رامین مشاهده
پریچهره آن که چهره ای زیبا چون پری دارد، زیبا رو مشاهده
پریرخ پریچهره، زیبا رو مشاهده
پریزاده پریزاد مشاهده
پریژه پری کوچک مشاهده
پریفر دختر زیبا و با وقار ، دختری که مانند پریان زیباست... مشاهده
پرینوش دارای نامی زیبا مشاهده
پوپه پوپک مشاهده
پوران دخت از شخصیتهای شاهنامه، نام ملکه ایران در دوران ساسان... مشاهده
پولک دایره هایی کوچک و نازک به رنگهای مختلف که برای تزی... مشاهده
پیدرا رودی در امریکا مشاهده
پیروزدخت مرکب از پیروز( فاتح یا فرخنده یا خوشحال) + دخت( دخ... مشاهده