اسم دختر با پ

نام معنی نام جزییات
پدیده آنچه اتفاق می افتد یا وجود دارد و می توان آن را تج... مشاهده
پرارین خوب و نیکو مشاهده
پرارین دخت دختر نیکو و خوب مشاهده
پربها باارزش، قیمتی مشاهده
پرتو درخشش، تلألو مشاهده
پرخیده از لغات اساطیری است مشاهده
پردخت یا مخفف پریدخت مشاهده
پردیز پردیس مشاهده
پردیس فردوس ، باغ، بستان مشاهده
پرزاد پر + زاد( زاده)،مخفف پری زاده مشاهده
پرزین پرچینی از گلهای ریز به دور باغات مشاهده
پرسا نرم و لطیف مانند پر. مشاهده
پرستش نیایش کردن ، عبادت کردن مشاهده
پرستو پرنده ای سیاه و سفید با بالهای باریک که مهاجر است مشاهده
پرستوک پرستو مشاهده