اسم دختر با ژ

نام معنی نام جزییات
ژینو ژینا ، زندگی بخش مشاهده
ژینوس باهوش، نابغه، ژینا مشاهده
ژیوار نام کوهی در اورامان مشاهده
ژیکان زیبا و آرامش بخش - مرکب از ژیک (قطره باران) + پسون... مشاهده