اسم عبری

نام معنی نام جزییات
شبیر نام پسر هارون از پیامبران بنی اسرائیل مشاهده
داود داوود مشاهده
یارین <p>&nbsp;</p> <p>نام دخترانه یارین با تلفظ /Yārin... مشاهده
یرحا نام مادر موسی(ع) مشاهده
موسی از آب کشیده شده، نام امام هفتم شیعیان، نام پسر عمر... مشاهده
رشا آهوبره مشاهده
اریحا مکان خوشبو، نام شهری قدیمی در فلسطین، گلی که شکوفه... مشاهده
اسرافیل درخشیدن مانند آتش، نام یکی از چهار فرشته مقرب و مأ... مشاهده
بنجامین بنیامین ، فرزند پسر دست راست ، نام فرزند حضرت یعقو... مشاهده
شیث نام سومین پسر آدم و حوا که به عقیده مسلمانان مقام... مشاهده
هارون معرب از عبری کوه نشین، نام برادر موسی(ع) مشاهده
عیسی معرب از عبری ، نجات دهنده، نام پیامبر مسیحیت مشاهده
ماریان انگلیسی از عبری، مریم مشاهده
یرمیا ارمیا، بزرگ داشته شده؛ نام یکی از پیامبران بنی اسر... مشاهده
صفورا مصرف کننده اندوخته ها-خالی کننده ظروف- نام همسر حض... مشاهده
لیزا بنده خالص خداوند مشاهده
متی نام پدر یونس(ع) مشاهده
نوح معرب از عبری، راحت، نام پیامبری که به دستور خداون... مشاهده
اوریا شعله خداوند ، نام مردی یهودی در زمان داوود(ع) که ا... مشاهده
یوشع خداوند نجات است ، نام پسر عمو و پیامبر بعد از حضرت... مشاهده
ایشا نام پدر داوود(ع) مشاهده
آدم نخستین بشری که خدا آفرید- مودب باتربیت - انسان گند... مشاهده
استر ستاره، همسر یهودی خشایار پادشاه هخامنشی مشاهده
اسحق اسحاق،خندان، نام پسر ابراهیم(ع) و ساره مشاهده
جبرئیل جبریل،مرد خد ، نام یکی از چهار فرشته مقرب که حامل... مشاهده
جبریل جبرئیل،مرد خد ، نام یکی از چهار فرشته مقرب که حامل... مشاهده
بحیرا نام عابدی نصرانی که بیست سال قبل از نبوت پیامبر، د... مشاهده
آشر شاد خوشحال، نام یکی از پسران یعقوب(ع) مشاهده
هابیل معرب از عبری نفس یا بخار، نام پسر آدم(ع) مشاهده
هادان معرب از عبری نام پدر ساوه همسر ابراهیم(ع) مشاهده
هاران معرب از عبری ، کوه نشین، برادر ابراهیم(ع) مشاهده
دان قاضی، داور نام یکی از پسران یعقوب(ع) مشاهده
یورام خداوند بر من است مشاهده
داوید داوود مشاهده
حام حمایت کننده ، نام یکی از پسران نوح(ع) مشاهده
ایسیه آسیه مشاهده
شلیخا سریانی نام یکی از حواریون عیسی(ع) مشاهده
شمعون شنونده ، نام یکی از برادران یوسف(ع) مشاهده
طالوت معرب از عبری نام سرداری از بنی اسرائیل مشاهده
ایلیاس الیاس مشاهده
مارلین برج، پناهگاه مشاهده
حسن یوسف حسن(خوبی) + یوسف(عبری) گیاهی همیشه سبز از خانواده... مشاهده
بسمه نام دختر اسماعیل (ع) مشاهده
اسمعیل اسماعیل، آن که خدا او را شنید، نام پسر ابراهیم(ع)... مشاهده
آرسینه زن مبارز مشاهده
آبرام ابراهیم - پدر جماعت بسیار یا پدر عالی مقام، نام ی... مشاهده
آبراهام ابراهیم - پدر جماعت بسیار یا پدر عالی مقام مشاهده
ماناسه صورتی از منسی نام برادر بزرگ یوسف(ع) مشاهده
هلیوس هلیون ، خورشید مشاهده
هلیون هلیوس ، خورشید مشاهده