اسم عبری

نام معنی نام جزییات
ایوب آن که به خدا رجوع می کند ، نام یکی از پیامبران که... مشاهده
یرحا نام مادر موسی(ع) مشاهده
یعقوب آنکه پاشنه را می گیرد، نام پسر اسحاق(ع) و پدر یوسف... مشاهده
شعیب توشه دان، نام پدر همسر موسی(ع)، نام کوهی در یمن مشاهده
شیث نام سومین پسر آدم و حوا که به عقیده مسلمانان مقام... مشاهده
لیزا بنده خالص خداوند مشاهده
سالومه صلح و آرامش،صفا و دوستی ، نام خواهر مریم عذرا و خا... مشاهده
آلیا الیاس مشاهده
داود داوود مشاهده
بنیا تو فرزند منی مشاهده
یرمیا ارمیا، بزرگ داشته شده؛ نام یکی از پیامبران بنی اسر... مشاهده
شبیر نام پسر هارون از پیامبران بنی اسرائیل مشاهده
نوح معرب از عبری، راحت، نام پیامبری که به دستور خداون... مشاهده
رشا آهوبره مشاهده
یورام خداوند بر من است مشاهده
اریحا مکان خوشبو، نام شهری قدیمی در فلسطین، گلی که شکوفه... مشاهده
اسرافیل درخشیدن مانند آتش، نام یکی از چهار فرشته مقرب و مأ... مشاهده
بنجامین بنیامین ، فرزند پسر دست راست ، نام فرزند حضرت یعقو... مشاهده
یوشع خداوند نجات است ، نام پسر عمو و پیامبر بعد از حضرت... مشاهده
متی نام پدر یونس(ع) مشاهده
اوریا شعله خداوند ، نام مردی یهودی در زمان داوود(ع) که ا... مشاهده
هابیل معرب از عبری نفس یا بخار، نام پسر آدم(ع) مشاهده
هاران معرب از عبری ، کوه نشین، برادر ابراهیم(ع) مشاهده
دان قاضی، داور نام یکی از پسران یعقوب(ع) مشاهده
ایشا نام پدر داوود(ع) مشاهده
دینه انتقام یافته ، نام دختر یعقوب(ع) و خواهر یوسف(ع) مشاهده
آدم نخستین بشری که خدا آفرید- مودب باتربیت - انسان گند... مشاهده
هادان معرب از عبری نام پدر ساوه همسر ابراهیم(ع) مشاهده
حام حمایت کننده ، نام یکی از پسران نوح(ع) مشاهده
استر ستاره، همسر یهودی خشایار پادشاه هخامنشی مشاهده
اسحق اسحاق،خندان، نام پسر ابراهیم(ع) و ساره مشاهده
بسمه نام دختر اسماعیل (ع) مشاهده
جبرئیل جبریل،مرد خد ، نام یکی از چهار فرشته مقرب که حامل... مشاهده
جبریل جبرئیل،مرد خد ، نام یکی از چهار فرشته مقرب که حامل... مشاهده
بحیرا نام عابدی نصرانی که بیست سال قبل از نبوت پیامبر، د... مشاهده
عدن بهشت زمینی مشاهده
آشر شاد خوشحال، نام یکی از پسران یعقوب(ع) مشاهده
سموئیل مسموع از خدا ، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل مشاهده
یوزارسیف یوسف مشاهده
داوید داوود مشاهده
حانون صاحب نعمت مشاهده
ایسیه آسیه مشاهده
شلیخا سریانی نام یکی از حواریون عیسی(ع) مشاهده
شمعون شنونده ، نام یکی از برادران یوسف(ع) مشاهده
طالوت معرب از عبری نام سرداری از بنی اسرائیل مشاهده
ایلیاس الیاس مشاهده
مارلین برج، پناهگاه مشاهده
حسن یوسف حسن(خوبی) + یوسف(عبری) گیاهی همیشه سبز از خانواده... مشاهده
اسمعیل اسماعیل، آن که خدا او را شنید، نام پسر ابراهیم(ع)... مشاهده
آرسینه زن مبارز مشاهده