اسم عبری

نام معنی نام جزییات
ارمیا ارمیا ، بزرگ داشته شده؛ نام یکی از پیامبران بنی اس... مشاهده
اریحا مکان خوشبو، نام شهری قدیمی در فلسطین، گلی که شکوفه... مشاهده
استر ستاره، همسر یهودی خشایار پادشاه هخامنشی مشاهده
اسحاق خندان، نام پسر ابراهیم(ع) و ساره مشاهده
اسحق اسحاق،خندان، نام پسر ابراهیم(ع) و ساره مشاهده
اسرافیل درخشیدن مانند آتش، نام یکی از چهار فرشته مقرب و مأ... مشاهده
اسماعیل آن که خدا او را شنید، نام پسر ابراهیم(ع) و هاجر مشاهده
اسمعیل اسماعیل، آن که خدا او را شنید، نام پسر ابراهیم(ع)... مشاهده
اشیر خوشحال، نام پسر یعقوب(ع) مشاهده
الیا الیاس، خدای من یهوه است، نام یکی از پیامبران بنی ا... مشاهده
الیاس خدای من یهوه است، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل... مشاهده
انوشکا زیبا ، خوش اندام ، جذاب ، این اسم در هندوستان نیز... مشاهده
اوریا شعله خداوند ، نام مردی یهودی در زمان داوود(ع) که ا... مشاهده
ایسیه آسیه مشاهده
ایشا نام پدر داوود(ع) مشاهده