اسم عبری

نام معنی نام جزییات
آبرام ابراهیم - پدر جماعت بسیار یا پدر عالی مقام، نام ی... مشاهده
آبراهام ابراهیم - پدر جماعت بسیار یا پدر عالی مقام مشاهده
آچیم نام یکی از نیاکان یوسف نجار که همعصر حضرت مریم بود... مشاهده
آدم نخستین بشری که خدا آفرید- مودب باتربیت - انسان گند... مشاهده
آرسن مرد مبارز مشاهده
آرسینه زن مبارز مشاهده
آزر نام پدر ابراهیم خلیل (ع) - اسبی که ران دو پای عقبش... مشاهده
آزران منسوب به آزر،آزر نام پدر یا عموی حضرت ابراهیم و هم... مشاهده
آشر شاد خوشحال، نام یکی از پسران یعقوب(ع) مشاهده
آلیا الیاس مشاهده
آمین قبول کن،بپذیر،چنین باشد مشاهده
آنا دوست داشتنی ظریف خوش اندام،برانگیزاننده لطف و محبت مشاهده
ابراهیم پدر جماعت بسیار یا پدر عالی مقام، نام یکی از پیامب... مشاهده
ابریشم حریر ، تاری بسیار محکم، نازک، و درخشان که کرم ابری... مشاهده
ارم نام پسر سام بن نوح و پدر عاد، باغ عاد یا شهری که ش... مشاهده