اسم عبری

نام معنی نام جزییات
آبرام ابراهیم - پدر جماعت بسیار یا پدر عالی مقام، نام ی... مشاهده
آبراهام ابراهیم - پدر جماعت بسیار یا پدر عالی مقام مشاهده
ماناسه صورتی از منسی نام برادر بزرگ یوسف(ع) مشاهده
هلیوس هلیون ، خورشید مشاهده
هلیون هلیوس ، خورشید مشاهده
ملکان نام پدر خضر(ع) مشاهده
دلیله معشوقه ، نام زنی که سبب گرفتار شدن شمشون شد مشاهده
اشیر خوشحال، نام پسر یعقوب(ع) مشاهده
قابیل معرب از عبری، به دست آوردن، نام پسر آدم(ع) و برادر... مشاهده
قارون معرب از عبری، نام مردی ثروتمند از بنی اسرائیل معاص... مشاهده
زرحیا آن که خداوند باعث وجود او شد مشاهده
عاد نام قومی که هود(ع) به پیامبری آنان برگزیده شد مشاهده
فرام معرب از عبری، تندرو مشاهده
فراییم معرب از عبری نام پسر یوسف (ع) مشاهده
عاموس یار، نام شبانی که به نبوت رسید مشاهده
کاد نام پسر یعقوب(ع) مشاهده
آزر نام پدر ابراهیم خلیل (ع) - اسبی که ران دو پای عقبش... مشاهده
آزران منسوب به آزر،آزر نام پدر یا عموی حضرت ابراهیم و هم... مشاهده
زمیرا بلبل مشاهده
سرافیل مخفف اسرافیل مشاهده
آچیم نام یکی از نیاکان یوسف نجار که همعصر حضرت مریم بود... مشاهده
بتسابه دختر، سوگند؛ نام همسر داوود(ع) و مادر سلیمان(ع) مشاهده
عزرا نام کاهن و رهبر عبرانیان در زمان اردشیر پادشاه هخا... مشاهده
براهام ابراهیم مشاهده
براهیم ابراهیم مشاهده
نگینا موسیقی، آواز مشاهده
انوشکا زیبا ، خوش اندام ، جذاب ، این اسم در هندوستان نیز... مشاهده
لابان عبری از عربی، لین ، سفید، نام پدر همسر یعقوب(ع) مشاهده
داتان مربوط به چشم ، نام یکی از رؤسای یهود مشاهده
یافا زیبایی، جمال، نام شهری قدیمی در ساحل مدیترانه مشاهده
موشا موسی مشاهده
تابیتا آهو مشاهده
شبنا جوان، نام یکی وکلای قصر حزقیا پادشاه یهودا مشاهده
هارا کوهستان مشاهده
شداد نام فرزند عاد(ع) مشاهده
صدیقا نام آخرین تن از سلسله یهود مشاهده
یهودا حمد،نام پسر یعقوب(ع) مشاهده
میخائیل معرب از عبری، میکائیل مشاهده
تارح نام پدر ابراهیم(ع) مشاهده
عیسا عیسی، معرب از عبری ، نجات دهنده، نام پیامبر مسیحیت مشاهده
حادید تند و تیز، نام روستایی بوده است مشاهده
غاثر معرب از عبری، نام پسر ارم نوه نوح(ع) مشاهده
هدسه همسر یهودی خشایار شاه که بعداً استر نام گرفت،محل د... مشاهده