اسم عبری

نام معنی نام جزییات
ایلانا دختر سرزنده ، نام نوعی درخت است مشاهده
ایلیا خدای خدایان - تغییر یافته نام الیاس یکی از چهار پی... مشاهده
ایلیاس الیاس مشاهده
ایوب آن که به خدا رجوع می کند ، نام یکی از پیامبران که... مشاهده
بتسابه دختر، سوگند؛ نام همسر داوود(ع) و مادر سلیمان(ع) مشاهده
بحیرا نام عابدی نصرانی که بیست سال قبل از نبوت پیامبر، د... مشاهده
براهام ابراهیم مشاهده
براهیم ابراهیم مشاهده
بسمه نام دختر اسماعیل (ع) مشاهده
بنجامین بنیامین ، فرزند پسر دست راست ، نام فرزند حضرت یعقو... مشاهده
بنيامين نام پسر حضرت یعقوب و برادر حضرت یوسف ، پسر دست راس... مشاهده
بنیا تو فرزند منی مشاهده
بنیامین پسر دست راست ، نام کوچکترین پسر یعقوب و راحیل مشاهده
تابیتا آهو مشاهده
تارح نام پدر ابراهیم(ع) مشاهده