اسم عربی

نام معنی نام جزییات
یدالله دست خداوند، قدرت خداوند مشاهده
یسرا گشایش ، راحتی مشاهده
یسری مایه گشایش و آسانی ، دختر خوش قدم مشاهده
یمنا بانوی با برکت مشاهده
یمین الدین آن که به منزله دست راست دین است مشاهده