اسم فارسی دختر با آ

نام معنی نام جزییات
مشکناز مشک( سنسکریت) + ناز(فارسی) زیبا و خوشبو،از شخصیته... مشاهده
آن سبب علت دلیل،قصد عزم عقیده مشاهده
کی آفرین آفریننده پادشاه مشاهده
مشکنک از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از زنان شاعر بهرام گو... مشاهده
آذین گل زینت گل، زیورگل - کنایه از زیبایی بسیار زیاد مشاهده
ایران دخت دختر ایران، نام همسر فریدون پادشاه پیشدادی مشاهده
تافته نوعی پارچه ابریشمی مشاهده
کی بانو بانوی شاه، زنی که همه از او حساب می برند مشاهده
مشکین مشک(سنسنکریت) + ین(فارسی) از هر چیز خوشبو، مشک الو... مشاهده
ایران ناز موجب فخر و مباهات ایران مشاهده
چیلانه درخت عناب مشاهده
دخت مهر دختر خورشید مشاهده
شرین در گویش سمنان شیرین مشاهده
کی دخت دختر پادشاه مشاهده
اروشه اروشا ، به فتح الف ، سفید، روشن، دختری با روی سپید مشاهده
ایرانشید خورشید ایران مشاهده
ساتی در مصر باستان، نام فرشته نگهبان ارواح مشاهده
ایرانمهر خورشید ایران مشاهده
درافشان آنکه مروارید می افشاند ، بخشنده ، دارای فصاحت و زی... مشاهده
میشکا میچکا ، گنجشک در زبان مازندرانی مشاهده
ایرانه منسوب به ایران مشاهده
دربانو در(عربی) + بانو(فارسی) مرکب از در( مروارید) + بانو مشاهده
فریانه نام پادشاهی افسانه ای هم زمان با اسکندر مقدونی مشاهده
لیسا نام روستایی در نزدیکی قزوین مشاهده
میشی منسوب به میش، دارای رنگ قهوه ای مایل به سبز مشاهده
دربها بانوی ارزشمند ، دختری که مانند مروارید ارزشمند است... مشاهده
مشیما به فتح میم ، دختر خال دار ، زیبا رو ، بانویی زیبا... مشاهده
درتا در(عربی) + تا(فارسی) مانند در، مانند مروارید، همتا... مشاهده
آراسته آن که دارای صفتهای خوب اخلاقی است، آنچه آرایش شده... مشاهده
تاک آفرین مرکب از تاک( درخت انگور) + آفرین(آفریننده) مشاهده
درخشا درخشان مشاهده
سوسا مرکب از سو( روشنایی، نور) + سا( پسوند شباهت و هم... مشاهده
تاکدخت مرکب از تاک( درخت انگور) + دخت( دختر) مشاهده
درخشنده دارای درخشش، روشن و تابان مشاهده
روح انگیز روح(عربی) + انگیز(فارسی) دل انگیز، مفرح، روح افزا مشاهده
صنم دخت صنم(عربی) + دخت(فارسی) دختر زیبارو و دلبر مشاهده
روحبخش روح(عربی) + بخش(فارسی) مفرح، روح انگیز مشاهده
سوسنک از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از زنان شاعر بهرام گو... مشاهده
صنم رو صنم(عربی) + دخت(فارسی) آن که دارای صورت زیبا و دلب... مشاهده
رودابه مرکب از رود( فرزند) + آبه( روشنی)، از شخصیتهای ش... مشاهده
صنم گل صنم(عربی) گل(فارسی) مرکب از صنم( بت) + گل مشاهده
فریدخت دختر زیبا و محبوب مشاهده
درستی نام دختر انوشیروان پادشاه ساسانی مشاهده
روزافزون آنچه روز به روز بر آن افزوده می شود، روز به روز پی... مشاهده
صنم ناز صنم(عربی) + ناز(فارسی) دلبر زیبا و عشوه گر مشاهده
ایزدچهر دارای چهره ای چون فرشتگان مشاهده
تتسگل نام میوه ای در استان خراسان، نام دختر اخوان ثالث ش... مشاهده
صنوبر معرب از فارسی، نام درختی همیشه سبز مشاهده
آرامدخت دختر آرام دختر ساکت دختر با وقار مشاهده
درفشان درخشان و روشن مشاهده