اسم فارسی دختر با ب

نام معنی نام جزییات
باران قطره های آب که بر اثر مایع شدن بخار آب موجود در جو... مشاهده
بهار نام اولین فصل سال، پس از زمستان و پیش از تابستان ،... مشاهده
بنیتا دختر بی همتای من مشاهده
بیتا بی همتا، بی نظیر مشاهده
بهاره منسوب به بهار، بهاری،متولد شده در بهار مشاهده
بهارناز موجب فخر و نازش بهار مشاهده
بهسا بانوی خوش چهره ، دختر زیبا رو مشاهده
بهناز مرکب از به (زیباتر، خوبتر) + ناز (کرشمه، غمزه) مشاهده
بهامین به ضم ب ، فصل بهار ، بهار مشاهده
بانو عنوانی احترام آمیز برای زنان، خانم، ملکه، به صورت... مشاهده
بادام میوه ای کوچک و کشیده با دو پوسته یکی نرم و سبز و د... مشاهده
بهشت فردوس، جنت مشاهده
بلوط گیاهی درختی و جنگلی که میوه آن خوراکی است مشاهده
بهاران هنگام بهار، موسم بهار مشاهده
برفین سفید و زیبا مانند برف مشاهده
بارلی بار(فارسی) + لی(ترکی) میوه دار، سودمند مشاهده
بهارا بهار مشاهده
برزین باشکوه ، نام یکی از سرداران کیکاوس شاة ماد ،نام کو... مشاهده
بنفشه گلی که در فصل بهار می روید و دارای رنگهای گوناگون... مشاهده
بهتا مرکب از به (بهتر، خوبتر) + تا (یار، همتا) مشاهده
باور مجموعه اعتقادهایی که در یک جامعه مورد پذیرش قرار گ... مشاهده
بهشته بهشت مشاهده
بهنوش مرکب از به (بهتر یا خوب) + نوش(عسل) مشاهده
بهی به (میوه) مشاهده
برفی سفید و زیبا مانند برف مشاهده
بهرخ آن که چهره ای خوب و زیبا دارد مشاهده
بهارک مثل بهار، مانند بهار مشاهده
بهارین منسوب به بهار، بهاری مشاهده
بهدخت مرکب از به (بهتر، خوبتر) + دخت (دختر) مشاهده
بهانه دلیل، علت مشاهده
بمانی نامی که با آن طول عمر کودک را بخواهند مشاهده
بهین مرکب از بهین (بهترین) + آفرین (آفریننده) مشاهده
بهشید مرکب از به (بهتر،خوبتر) + شید( روشنایی یا خورشید) مشاهده
بی بی ناز بی بی( ترکی) + ناز(فارسی) ، بی بی عنوانی احترام آم... مشاهده
بلقیس ملکه شهر سبا که معاصر سلیمان بود و به دیدن او رفت مشاهده
به آفرید به ( بهتر، خوبتر) + آفرید (آفریده)، از شخصیتهای ش... مشاهده
بامی درخشان، لقب شهر بلخ مشاهده
بی نظیر بی(فارسی) + نظیر(عربی) بی مانند، بی همتا مشاهده
بهاردخت دختر بهار مشاهده
بهرو خوبرو ، نیک منظر ، دختر زیبا ، خوش چهره مشاهده
بادامک بادام کوچک، نوعی درخت بادام مشاهده
به آفرین به (بهتر یا خوبتر) + آفرین (واژه تحسین) مشاهده
بهنواز مهربانترین فرد ، دختر مهربان ، مرکب از به و نواز ک... مشاهده
بهکامه مرکب از به( بهتر، خوبتر) + کامه ( آرزو) مشاهده
بهین دخت مرکب از بهین( بهترین) + دخت( دختر) مشاهده
بی بی گل بی بی(ترکی) + گل( فارسی)، بی بی عنوانی احترام آمیز... مشاهده
برشید بر( میوه) + شید ( خورشید) مشاهده
برگ به ضم ب ، ابرو مشاهده
برهون هاله، خرمن ماه مشاهده
بلقیا بلقیس مشاهده