اسم فارسی دختر با ب

نام معنی نام جزییات
باران قطره های آب که بر اثر مایع شدن بخار آب موجود در جو... مشاهده
بهار نام اولین فصل سال، پس از زمستان و پیش از تابستان ،... مشاهده
بنیتا دختر بی همتای من مشاهده
بیتا بی همتا، بی نظیر مشاهده
بهاره منسوب به بهار، بهاری،متولد شده در بهار مشاهده
بهارناز موجب فخر و نازش بهار مشاهده
بهسا بانوی خوش چهره ، دختر زیبا رو مشاهده
بهامین به ضم ب ، فصل بهار ، بهار مشاهده
بهناز مرکب از به (زیباتر، خوبتر) + ناز (کرشمه، غمزه) مشاهده
بهاران هنگام بهار، موسم بهار مشاهده
بهارا بهار مشاهده
بانو عنوانی احترام آمیز برای زنان، خانم، ملکه، به صورت... مشاهده
برزین باشکوه ، نام یکی از سرداران کیکاوس شاة ماد ،نام کو... مشاهده
بهتا مرکب از به (بهتر، خوبتر) + تا (یار، همتا) مشاهده
بلوط گیاهی درختی و جنگلی که میوه آن خوراکی است مشاهده
بهشت فردوس، جنت مشاهده
بهدخت مرکب از به (بهتر، خوبتر) + دخت (دختر) مشاهده
برفین سفید و زیبا مانند برف مشاهده
بارلی بار(فارسی) + لی(ترکی) میوه دار، سودمند مشاهده
بهشته بهشت مشاهده
بادام میوه ای کوچک و کشیده با دو پوسته یکی نرم و سبز و د... مشاهده
بهرخ آن که چهره ای خوب و زیبا دارد مشاهده
باور مجموعه اعتقادهایی که در یک جامعه مورد پذیرش قرار گ... مشاهده
بهارین منسوب به بهار، بهاری مشاهده
بهانه دلیل، علت مشاهده
بهی به (میوه) مشاهده
بهین مرکب از بهین (بهترین) + آفرین (آفریننده) مشاهده
بنفشه گلی که در فصل بهار می روید و دارای رنگهای گوناگون... مشاهده
بامی درخشان، لقب شهر بلخ مشاهده
بهشید مرکب از به (بهتر،خوبتر) + شید( روشنایی یا خورشید) مشاهده
بهنوش مرکب از به (بهتر یا خوب) + نوش(عسل) مشاهده
بی بی ناز بی بی( ترکی) + ناز(فارسی) ، بی بی عنوانی احترام آم... مشاهده
بی نظیر بی(فارسی) + نظیر(عربی) بی مانند، بی همتا مشاهده
برفی سفید و زیبا مانند برف مشاهده
بلقیس ملکه شهر سبا که معاصر سلیمان بود و به دیدن او رفت مشاهده
به آفرید به ( بهتر، خوبتر) + آفرید (آفریده)، از شخصیتهای ش... مشاهده
به آفرین به (بهتر یا خوبتر) + آفرین (واژه تحسین) مشاهده
بهاردخت دختر بهار مشاهده
بهارک مثل بهار، مانند بهار مشاهده
بهنواز مهربانترین فرد ، دختر مهربان ، مرکب از به و نواز ک... مشاهده
بهکامه مرکب از به( بهتر، خوبتر) + کامه ( آرزو) مشاهده
بهین دخت مرکب از بهین( بهترین) + دخت( دختر) مشاهده
برهون هاله، خرمن ماه مشاهده
بادامک بادام کوچک، نوعی درخت بادام مشاهده
بلقیا بلقیس مشاهده
بلورین بلور(عربی) + ین (فارسی) منسوب به بلور، شفاف و درخش... مشاهده
بمانی نامی که با آن طول عمر کودک را بخواهند مشاهده
بارنک نام درختی است مشاهده
به آیین دارای آیین بهتر مشاهده
به خاتون به (فارسی) + خاتون (سغدی) بهترین بانو مشاهده