اسم فارسی دختر با ر

نام معنی نام جزییات
رستا <p>نام دخترانه رُستا با تلفظ/Rostā/ و املا Rosta و... مشاهده
رها نجات یافته، آزاد مشاهده
روشا روشن مشاهده
روشنا نور، روشنایی مشاهده
رونیا بر وزن گونیا ، آنکه چهره اش مثل نیاکانش است ، اصیل... مشاهده
روشان روشن مشاهده
رومیسا دختری که مانند رومیان است - سپید رو مشاهده
راز آنچه از دیگران پنهان نگاه داشته می شود، سِر مشاهده
رایکا محبوب، مطلوب مشاهده
رزان به فتح ر،نعت فاعلی از رزیدن به معنای رنگ کردن، همچ... مشاهده
راوش مصحف زاوش ، نام ستاره مشتری مشاهده
رخساره چهره، صورت، گونه مشاهده
رامونا لاتین نگهبان عاقل مشاهده
روجا درگویش مازندران ستاره صبح مشاهده
رزینا به فتح ر ، مرکب از رزین بعلاوه الف تأنیث، ، دختر س... مشاهده
رامش شادی، خوشی، لذت، حظ ، آسودگی، آسایش، سرود، نغمه مشاهده
راتا نام فرشته ای است مشاهده
ریرا در گویش مازندران بیدار باش، به هوش باش مشاهده
رادا مونث راد ، بانوی بخشنده ، دختر جوانمرد مشاهده
رستاک به فتح ر ، شاخه تازه ای که از بیخ درخت در آید ، زا... مشاهده
روزانا روشنا ، منسوب به روز ، دختر زیبا ، بانویی با چهره... مشاهده
روسانا مانند چهره ، مثل رخ ، مرکب از رو بعلاوه پسوند سان... مشاهده
روشن تابان، درخشان مشاهده
رزمین دختر جنگجو ، دختر مبارز مشاهده
رازان نام روستایی در نزدیکی خرم آباد مشاهده
رخشان درخشان مشاهده
رخشید آن که چهره ای روشن و تابان دارد مشاهده
رودابه مرکب از رود( فرزند) + آبه( روشنی)، از شخصیتهای ش... مشاهده
روشن مهر خورشید درخشان مشاهده
رابو نام گلی از گلهای بهاری مشاهده
رازک گیاهی علفی از خانواده شاهدانه که معطر، تلخ، و دارو... مشاهده
رامک رام، اهلی مشاهده
راویس صاحب جاه و جلال مشاهده
رخسار چهره، صورت، گونه مشاهده
رخشا درخشان مشاهده
رخشنده درخشنده، دارای عظمت و شکوه مشاهده
روشن چهر آن که چهره ای روشن و تابان دارد مشاهده
روشن رخ روشن چهر مشاهده
ریکا محبوب، معشوق مشاهده
رابیا مشهور، نامدار مشاهده
راددخت دختر بخشنده یا خردمند مشاهده
رافونه پونه مشاهده
رام افزا افزون کننده آرامش مشاهده
رام افزون رام افزا، افزون کننده آرامش مشاهده
رام بانو بانوی آرام یا بانوی شاد مشاهده
رامدخت دختر آرام مشاهده
رامشین نام روستایی در نزدیکی سبزوار مشاهده
رامینه رامین مشاهده
راویز خارشتر مشاهده
رخ افروز روشن کننده چهره، شادی آور مشاهده