اسم فارسی دختر با ش

نام معنی نام جزییات
شهرزاد زاده شهر، نام دختری زیبا که داستانهای هزار و یک شب... مشاهده
شادی خوشحال، شادمانی مشاهده
شیرین مطبوع، دلنشین، زیبا، عزیز، گرامی، از شخصیتهای شاهن... مشاهده
شهزاد شاهزاده ، فرزند شاه یا از نسل شاه ، عنوانی برای ام... مشاهده
شیوا فصیح، بلیغ مشاهده
شادلین نرمی و ملایمت ، شاد روی نرمخو، آرام و خوش چهره ، م... مشاهده
شکیبا صبور و بردبار مشاهده
شایسته سزاوار، لایق و درخور مشاهده
شبنم قطره ای که شب روی برگ گل و گیاه می نشیند، ژاله مشاهده
شینا شناوری - سعی و کوشش جد وجهد مشاهده
شکوفه گل درخشان میوه دار مشاهده
شهربانو ملکه، بانوی شهر، نام یکی از دختران یزدگرد پادشاه س... مشاهده
شیلان چیلان، عناب مشاهده
شایا شایان مشاهده
شاپرک نوعی پروانه بزرگ که معمولاً شب پرواز می کند مشاهده
شهراز راز بزرگ ، راز شکوهمند مشاهده
شکرانه شکر(عربی) + انه(فارسی) شکرگزاری، سپاسگزاری مشاهده
شارین متمدن ، شهرنشین ، مرکب از شار به معنای شهر + ین (پ... مشاهده
شاداب با طراوت، تازه مشاهده
شوکا در گویش مازندران آهو مشاهده
شادیا بانوی شاد ، دختر شاد و سرخش ، منسوب به شادی مشاهده
شیده روشنایی، خورشید، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر افرا... مشاهده
شهدخت شاهدخت مشاهده
شرمین با شرم، با حیا، محجوب مشاهده
شکوه شأن، حشمت، بزرگی، هیبت، وقار مشاهده
شهرو نام زنی زیبا در منظومه ویس و رامین، از شخصیتهای شا... مشاهده
شهناز موجب فخر و نازش شاه، نام یکی از لحنهای قدیم موسیقی... مشاهده
شاهدخت شاه دختر دختر شاه مشاهده
شارینا متمدن ، شهرنشین ، مرکب از شار به معنای شهر + ین (پ... مشاهده
شکیلا شکیل(عربی) + ا (فارسی) دارای شکل زیبا مشاهده
شیدرخ خورشید رخ، زیبا رو، بانویی که چهره اش چون خوشید در... مشاهده
شیناز شناز ، لطیف و نازنین ، مرکب از شی(شبنم) + ناز مشاهده
شهدیس درختری که شکوه و زیباییش مانند شاه است، شاهزاده خا... مشاهده
شارمینا خجسته ، فرخنده ، مرکب از شارمین(سنسکریت) + الف تان... مشاهده
شکوفا شکفته شده، غنچه ای که باز شده است، رشد یافته مشاهده
شاه پرند نام نوه یزگرد پادشاه ساسانی مشاهده
شیدخت دختر خورشید مشاهده
شاه پری شاه پریها، عنبر مشاهده
شب بو گلی معطر و زینتی در رنگهای متفاوت مشاهده
شری منطقه‌ای در همدان مشاهده
شمسا شمس(عربی) + ا (فارسی)،منسوب یه خورشید مشاهده
شمسی شمس(عربی) + ی ( فارسی) مرکب از شمس( خورشید) + یای... مشاهده
شه گل شاهگل مشاهده
شهین مرکب از شه( شاه) + ین( پسوند نسبت) مشاهده
شادیان از روی شادی ، بر اساس شادی ، آهنگ و نوای شادی آور مشاهده
شانو نمایش ، خودنمایی ، نشان دادن ، تئاتر خیابانی مشاهده
شیرین بانو بانوی زیبا و دلنشین مشاهده
شیرین دخت دختر زیبا مشاهده
شباهنگ مرغ سحر، بلبل، ستاره ای که پیش از صبح طلوع می کند مشاهده
شرمینه شرمین مشاهده