اسم فارسی دختر با م

نام معنی نام جزییات
مژده خبر خوش و شادی بخش، بشارت مشاهده
مژگان مژه ها مشاهده
ماتیسا ماهتیسا ، در گویش مازندران ماه تنها مشاهده
ماهگل ان که چون ماه و گل زیباستف زیبا روی مشاهده
مهفام به رنگ ماه مشاهده
مهکامه دارای کام و آرزویی چون ماه روشن و پیدا مشاهده
مهر محبت و دوستی ، خورشید ، هفتمین ماه از سال شمسی ، ن... مشاهده
مهرتا همتای مهر، تابان و درخشان چون خورشید مشاهده
مهرنگار نگارنده خورشید، نام همسر یزدگرد پادشاه ساسانی مشاهده
ماه بانو زنی که چون ماه می درخشد مشاهده
مهرگل مرکب از مهر( خورشید) + گل، آن که در میان گلها چون... مشاهده
مدیا نام همسر آخرین پادشاه ماد مشاهده
مژان نرگس نیمه شکفته مشاهده
مستانه مستی آور، سرخوش و شاد مشاهده
ماهدخت دختر زیبا چون ماه مشاهده
مهرآذین مرکب از مهر( خورشید) + آذین( آرایش) مشاهده
مهری منسوب به مهر مشاهده
مرمر نوعی سنگ دگرگون شده آهکی که به علت زیبایی در مجسمه... مشاهده
ملوس قشنگ، ظریف و خوشگل مشاهده
مهرخ ماهرخ مشاهده
میریام قوی و فربه، نام خواهر موسی(ع) مشاهده
مه لقا مه(فارسی) + لقا(عربی) آن که چهره و صورتی زیبا چون... مشاهده
مهردخت دختر خورشید مشاهده
مهرشید خورشید نورانی مشاهده
میگل مرکب از می( شراب) + گل مشاهده
مینورام آسمان آرام، نام فرشته رامش و خوشی مشاهده
ماهبد مرکب از ماه + بد( پسوند اتصاف) مشاهده
ماهنوش آن که چون ماه زیبا و چون عسل شیرین است مشاهده
مهروز آن که روزش چون ماه درخشان است، خوشبخت مشاهده
مهنور نور ماه ، دختر زیبا ، بانوی خوش چهره مشاهده
مهین مانند ماه مشاهده
ماه پری زیبا چون ماه و پری مشاهده
مه جبین مه(فارسی) + جبین(عربی) دارای پیشانی سفید و زیبا، ز... مشاهده
مهنوش دارای زیبایی دائمی ، بسیار زیبا و ماندگار ، همچنین... مشاهده
ماه صنم ماه(فارسی) + صنم(عربی) دلبر و معشوقی که چون ماه و... مشاهده
مهبا همراه ماه مشاهده
ماه منیر ماه(فارسی) + منیر(عربی) ماه نورانی، ماه درخشان مشاهده
مهرین مهر( خورشید یا محبت) + ین( پسوند نسبت)،نام آتشکد... مشاهده
میلا یکی از انواع مرغابی ، لک لک مشاهده
مانیان دهی از دهستان جلگا در بخش کوهک شهرستان فیروزآباد -... مشاهده
ماه چهره ماهچهر، آن که چهره اش چون ماه تابان و درخشان است،... مشاهده
مهبان نگهبان ماه ، مجازا زیبا و مهتاب رو مشاهده
مهرآفرید آفریده خورشید، نام همسر ایرج بنا به روایتی مشاهده
ماهکان منسوب به ماه کوچک ، دختری کوچک و زیبا ، این اسم در... مشاهده
ماجان معجن ، ماهگان ، مانند ماه، نام قدیم رودی در اطراف... مشاهده
مارتا در اوستا مشا و مارتا به معنای نوع انسان آمده است ،... مشاهده
ماه آفرید آفریده ماه، آفریده شده چون ماه، از شخصیتهای شاهنا... مشاهده
ماه آفرین آفریننده ماه، نام یکی از پهلوانان هم زمان با بابک... مشاهده
منیژه از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر افراسیاب و همسر بیژن... مشاهده
ماه سیما ماه(فارسی) + سیما(عربی) آن که سیما و چهره او چون م... مشاهده