اسم فارسی دختر با م

نام معنی نام جزییات
ماهین منسوب به ماه، مانند درخشان و نورانی مشاهده
مهر محبت و دوستی ، خورشید ، هفتمین ماه از سال شمسی ، ن... مشاهده
مانيا علاقه بسيار زياد مشاهده
مهریماه مرکب از مهر (خورشید) و ماه، ماه و خورشید، نام دختر... مشاهده
مهری منسوب به مهر مشاهده
ماتیسا ماهتیسا ، در گویش مازندران ماه تنها مشاهده
مهرنگار نگارنده خورشید، نام همسر یزدگرد پادشاه ساسانی مشاهده
ملوس قشنگ، ظریف و خوشگل مشاهده
مرمر نوعی سنگ دگرگون شده آهکی که به علت زیبایی در مجسمه... مشاهده
مهرتا همتای مهر، تابان و درخشان چون خورشید مشاهده
مدیا نام همسر آخرین پادشاه ماد مشاهده
مهکامه دارای کام و آرزویی چون ماه روشن و پیدا مشاهده
ماه بانو زنی که چون ماه می درخشد مشاهده
ماهدخت دختر زیبا چون ماه مشاهده
مهفام به رنگ ماه مشاهده
مهین مانند ماه مشاهده
مه لقا مه(فارسی) + لقا(عربی) آن که چهره و صورتی زیبا چون... مشاهده
مستانه مستی آور، سرخوش و شاد مشاهده
مهرگل مرکب از مهر( خورشید) + گل، آن که در میان گلها چون... مشاهده
مژان نرگس نیمه شکفته مشاهده
مهرآذین مرکب از مهر( خورشید) + آذین( آرایش) مشاهده
ماهنوش آن که چون ماه زیبا و چون عسل شیرین است مشاهده
مهردخت دختر خورشید مشاهده
میریام قوی و فربه، نام خواهر موسی(ع) مشاهده
مهنوش دارای زیبایی دائمی ، بسیار زیبا و ماندگار ، همچنین... مشاهده
میگل مرکب از می( شراب) + گل مشاهده
ماه پری زیبا چون ماه و پری مشاهده
مهرشید خورشید نورانی مشاهده
میلا یکی از انواع مرغابی ، لک لک مشاهده
ماه صنم ماه(فارسی) + صنم(عربی) دلبر و معشوقی که چون ماه و... مشاهده
ماهبد مرکب از ماه + بد( پسوند اتصاف) مشاهده
ماه تابان ماه درخشان و نورانی مشاهده
ماهکان منسوب به ماه کوچک ، دختری کوچک و زیبا ، این اسم در... مشاهده
منیژه از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر افراسیاب و همسر بیژن... مشاهده
مهلقا مه لقا، مه(فارسی) + لقا(عربی) آن که چهره و صورتی ز... مشاهده
مهرخ ماهرخ مشاهده
مهنور نور ماه ، دختر زیبا ، بانوی خوش چهره مشاهده
ماه چهره ماهچهر، آن که چهره اش چون ماه تابان و درخشان است،... مشاهده
مه جبین مه(فارسی) + جبین(عربی) دارای پیشانی سفید و زیبا، ز... مشاهده
ماه منیر ماه(فارسی) + منیر(عربی) ماه نورانی، ماه درخشان مشاهده
مهروز آن که روزش چون ماه درخشان است، خوشبخت مشاهده
ماهدیس آن که مانند ماه زیباست مشاهده
مهرآفرید آفریده خورشید، نام همسر ایرج بنا به روایتی مشاهده
مهرین مهر( خورشید یا محبت) + ین( پسوند نسبت)،نام آتشکد... مشاهده
مهوش مانند ماه، بسیار زیبا مشاهده
مهبان نگهبان ماه ، مجازا زیبا و مهتاب رو مشاهده
ماه نسا ماه(فارسی) + نسا(عربی) ان که در بین زنان چون ماه م... مشاهده
مهستی مه(فارسی، ماه) + سیتی(عربی، سیدتی) ماه خانم، ماه... مشاهده
مینورام آسمان آرام، نام فرشته رامش و خوشی مشاهده
مانیان دهی از دهستان جلگا در بخش کوهک شهرستان فیروزآباد -... مشاهده