اسم فارسی دختر با گ

نام معنی نام جزییات
گیسو موی بلندسر مشاهده
گلسا گلسان، مانند گل مشاهده
گلی منسوب به گل، مانند گل، به رنگ گل مشاهده
گلبرگ هر یک از اجزای پوششی گل، چهره و رخسار مشاهده
گندمک گندم کوچک، سبزی بهاره خوردنی مشاهده
گیتی جهان، عالم مشاهده
گلناز دارای ناز و عشوه ای چون گل مشاهده
گیتا گیتی مشاهده
گلشید گلی که چون خورشید می درخشد مشاهده
گلرخ زیبا رو، گلچهره، آن که چهره ای زیبا چون گل دارد، ز... مشاهده
گلاب مایع خوشبویی که از تقطیر گل سرخ و آب به دست می آید مشاهده
گوهر سنگ قیمتی و گرانبها، سرشت، نهاد، اصل و نسب، نژاد مشاهده
گلشن گلستان مشاهده
گلرو زیبا رو، گلچهره، آن که چهره ای زیبا چون گل دارد، ز... مشاهده
گلنار گل درخت انار که سرخ رنگ است،از شخصیتهای شاهنامه، ن... مشاهده
گلنوش مرکب از گل + نوش( عسل)، نام یکی از لحنهای قدیم م... مشاهده
گلسان گلسا،مانند گل مشاهده
گلچهره گلچهر، آن که چهره ای زیبا چون گل دارد، زیبا رو مشاهده
گل آرا زینت دهنده گل،از شخصیتهای شاهنامه، نام مادر روشنک... مشاهده
گلیا منسوب به گل ، مرکب از گل بعلاوه پسوند نسبت مشاهده
گل بهار گلی که در بهار شکفته می شود، شکوفه گل مشاهده
گل نسا گل(فارسی) + نسا(عربی) مرکب از گل + نسا( زنان) مشاهده
گلفام به رنگ گل سرخ، گلگون مشاهده
گلابتون رشته های نازک طلا و نقره که همره تارهای ابریشم در... مشاهده
گل پری زیبا چون گل و پری مشاهده
گلبانو بانویی زیبا چون گل مشاهده
گلپونه گلهای کوچک معطر به رنگ صورتی یا بنفش، پونه جوان و... مشاهده
گلزار گلستان مشاهده
گوهرناز مرکب از گوهر( سنگ قیمتی) + ناز( زیبا) مشاهده
گل اندام دارای پیکر ظریف و زیبا چون گل مشاهده
گل پر دانه معطری به شکل پولکهای زرد کوچک که دارویی است مشاهده
گلچین آن که گل می چیند، گل چیننده، منتخب، برگزیده مشاهده
گلدیس زیبا مانند گل مشاهده
گلشا بهترین و زیباترین گل، شاه گلها مشاهده
گوهرتاج تاجی از گوهر مشاهده
گوهرشاد دارای سرشتی شاد و خوشحال، نام همسر شاهرخ میرزا پس... مشاهده
گرانمهر آن که دارای محبت زیاد است مشاهده
گل آذین آرایش و چگونگی قرار گرفتن گلها بر روی ساقه، زیور... مشاهده
گلبن بوته یا درخت گل مشاهده
گلبوته بوته گل مشاهده
گلچهر گلچهره، آن که چهره ای زیبا چون گل دارد، زیبا رو مشاهده
گلریز گل ریختن بر جایی یا بر سر و پای کسی، دارای نقش گل... مشاهده
گلگون به رنگ گل سرخ، سرخ، نام اسب گودرز، پهلوان ایرانی،... مشاهده
گلندام گل اندام مشاهده
گرامیدخت دختر محترم و عزیز مشاهده
گردیه از شخصیتهای شاهنامه، نام خواهر بهرام چوبین سردار س... مشاهده
گشتا بهشت، جنت مشاهده
گل آسا مانند گل مشاهده
گل آویز مرکب از گل + آویز( آویخته شده) مشاهده
گل افروز مرکب از گل + افروز( افروزنده) مشاهده