اسم فارسی دختر با گ

نام معنی نام جزییات
گیسو موی بلندسر مشاهده
گلسا گلسان، مانند گل مشاهده
گلی منسوب به گل، مانند گل، به رنگ گل مشاهده
گلبرگ هر یک از اجزای پوششی گل، چهره و رخسار مشاهده
گیتی جهان، عالم مشاهده
گلناز دارای ناز و عشوه ای چون گل مشاهده
گیتا گیتی مشاهده
گلشید گلی که چون خورشید می درخشد مشاهده
گلرخ زیبا رو، گلچهره، آن که چهره ای زیبا چون گل دارد، ز... مشاهده
گلنار گل درخت انار که سرخ رنگ است،از شخصیتهای شاهنامه، ن... مشاهده
گلسان گلسا،مانند گل مشاهده
گلاب مایع خوشبویی که از تقطیر گل سرخ و آب به دست می آید مشاهده
گلرو زیبا رو، گلچهره، آن که چهره ای زیبا چون گل دارد، ز... مشاهده
گلنوش مرکب از گل + نوش( عسل)، نام یکی از لحنهای قدیم م... مشاهده
گوهر سنگ قیمتی و گرانبها، سرشت، نهاد، اصل و نسب، نژاد مشاهده
گلشن گلستان مشاهده
گندمک گندم کوچک، سبزی بهاره خوردنی مشاهده
گل بهار گلی که در بهار شکفته می شود، شکوفه گل مشاهده
گل پری زیبا چون گل و پری مشاهده
گل نسا گل(فارسی) + نسا(عربی) مرکب از گل + نسا( زنان) مشاهده
گلابتون رشته های نازک طلا و نقره که همره تارهای ابریشم در... مشاهده
گلپونه گلهای کوچک معطر به رنگ صورتی یا بنفش، پونه جوان و... مشاهده
گلچهره گلچهر، آن که چهره ای زیبا چون گل دارد، زیبا رو مشاهده
گلدیس زیبا مانند گل مشاهده
گلفام به رنگ گل سرخ، گلگون مشاهده
گوهرناز مرکب از گوهر( سنگ قیمتی) + ناز( زیبا) مشاهده
گرانمهر آن که دارای محبت زیاد است مشاهده
گل آرا زینت دهنده گل،از شخصیتهای شاهنامه، نام مادر روشنک... مشاهده
گلبانو بانویی زیبا چون گل مشاهده
گلچین آن که گل می چیند، گل چیننده، منتخب، برگزیده مشاهده
گلریز گل ریختن بر جایی یا بر سر و پای کسی، دارای نقش گل... مشاهده
گلشا بهترین و زیباترین گل، شاه گلها مشاهده
گلگون به رنگ گل سرخ، سرخ، نام اسب گودرز، پهلوان ایرانی،... مشاهده
گلیا منسوب به گل ، مرکب از گل بعلاوه پسوند نسبت مشاهده
گوهرشاد دارای سرشتی شاد و خوشحال، نام همسر شاهرخ میرزا پس... مشاهده
گرامیدخت دختر محترم و عزیز مشاهده
گردیه از شخصیتهای شاهنامه، نام خواهر بهرام چوبین سردار س... مشاهده
گشتا بهشت، جنت مشاهده
گل آذین آرایش و چگونگی قرار گرفتن گلها بر روی ساقه، زیور... مشاهده
گل آسا مانند گل مشاهده
گل آویز مرکب از گل + آویز( آویخته شده) مشاهده
گل افروز مرکب از گل + افروز( افروزنده) مشاهده
گل اندام دارای پیکر ظریف و زیبا چون گل مشاهده
گل پر دانه معطری به شکل پولکهای زرد کوچک که دارویی است مشاهده
گل پرست دوستدار گل مشاهده
گل پناه پناه گل مشاهده
گل تاج تاجی پر از گل مشاهده
گل جهان گل جهان، بهترین و زیباترین گل در جهان مشاهده
گل دانه دانه گل مشاهده
گل سیما گل(فارسی) + سیما(عربی) آن که چهره و سیمایی زیبا چو... مشاهده