اسم فارسی پسر با آ

نام معنی نام جزییات
شهریار پادشاه، شاه، فرمانروا، حاکم، از شخصیتهای شاهنامه،... مشاهده
آرشا آردا ، مقدس مشاهده
آرسین <p>نام&nbsp; پسرانه آرسین با تلفظ /Ār.sin/ و املای... مشاهده
اریا در زبان کلدانی به معنی برج اسد-درخت آمله که دارای... مشاهده
امید اشتیاق یا تمایل به روی دادن یا انجام امری همراه با... مشاهده
امیر مهدی مرکب از امیر(پادشاه) + مهدی (هدایت شده) ، پادشاه ص... مشاهده
رايان راهنما مشاهده
ماکان نام پسر کاکی از حکام مزندران در قرن چهارم مشاهده
کسری کسرا،معرب از فارسی، خسرو، نام انوشیروان پادشاه ساس... مشاهده
ارتین آرتین ، عاقل و زیرک مشاهده
فرهان نام مکانی در نزدیکی همدان مشاهده
مهبد مهبود- سرور ماه،کناییه از کسی که زیباییش از ماه بی... مشاهده
پندار فکر، اندیشه، وهم، گمان، ریشه پنداشتن مشاهده
باراد نام کسی که در زمان شاپور یکم پادشاه ساسانی زندگی ک... مشاهده
کسرا کسری ، معرب از فارسی، خسرو، نام انوشیروان پادشاه س... مشاهده
فربد دارای شکوه و جلال، باشکوه، شکوهمند مشاهده
آرشام به معنی خرس و به معنی زور، دارای زور خرس پسر آریار... مشاهده
باربد نام نوازنده نامدار دربار خسروپرویز پادشاه ساسانی مشاهده
ارسام نام پسر داریوش پادشاه هخامنشی مشاهده
امیر ارسلان حاکم شجاع - پادشاه شیر دل - قهرمان یکی از داستانها... مشاهده
آریو نام یکی از سرداران بزرگ ایرانی زمان داریوش سوم پاد... مشاهده
سامان سرزمین، ناحیه ، ترتیب و روش کاری، نظام، صبر، آرام... مشاهده
سامین <p>نام سامین با تلفظ /Sā.min/ و املای Samin به نظر... مشاهده
ارشان (به فتح الف و کسر یا سکون ر) مرکب از ارش به معنای... مشاهده
آرام آهسته ساکت سنگینی و وقار مکان خلوت مشاهده
شهراد شاه بخشنده مشاهده
آرتان نام برادر داریوش پادشاه هخامنشی و پسر ویشتاسب مشاهده
اشکان منسوب به اشک مشاهده
پویا آن که دارای حرکت و پیشروی است مشاهده
لاوین <p>&nbsp;</p> <p>نام دخترانه لاوین با تلفظ /Lāvin... مشاهده
سپنتا اسپنتا - مقدس قابل ستایش مشاهده
نوید مژده، خبرخوش مشاهده
پدرام سرسبز، خرم‌ ، شاد و خوش مشاهده
هومان از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر ویسه برادر پیران و از... مشاهده
سهند نام کوهی آتشفشانی در آذربایجان مشاهده
یارا توانایی، قدرت مشاهده
ارمین آرمین مشاهده
ارمان آرمان ، آرزو، از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار خسروپ... مشاهده
آترینا آترین - آذرین، نام پسر اوپَدرَم که به نوشته سنگ نو... مشاهده
کیاشا شاهنشاه ، شاه شاهان ، مرکب از کیا یه معنی حاکم ، س... مشاهده
رسا به صدای واضح که به راحتی قابل شنیدن است گفته می شو... مشاهده
بهداد آفریده خوب مشاهده
کیاراد پادشاه جوانمرد ، مرکب از کیا به معنای سلطان و پادش... مشاهده
ارش آرش،عاقل و زیرک- از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان ن... مشاهده
دیاکو دیااکو - بنیانگذار ایران و اولین پادشاه مادها که ش... مشاهده
مهربد مرکب از مهر( خورشید) + بد( پسوند اتصاف) مشاهده
فرهاد از شخصیتهای شاهنامه و از پهلوانان ایرانی جزو سپاه... مشاهده
مهرداد داده خورشید مشاهده
برنا جوان مشاهده
آتیلا نام پادشاه قبیله هون که امپراطوری روم شرقی را شکست... مشاهده