اسم فارسی پسر با آ

نام معنی نام جزییات
ارفش نام یکی از پهلوانان گرشاسب نامه مشاهده
ژیگس نام پدر میرسوس سردار پارسی در زمان داریوش پادشاه ه... مشاهده
فرورتیش نام یکی از پادشاهان ماد مشاهده
لنبک از شخصیتهای شاهنامه، نام سقائی جوانمرد در زمان بهر... مشاهده
آذرنرسی نام پسر هرمز دوم پادشاه ساسانی مشاهده
تاج بخش بخشنده تاج پادشاهی، رساننده کسی به پادشاهی ، از ا... مشاهده
آذرنگ روشن و نورانی ، آتش مشاهده
لهاک از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر ویسه برادر پیران و جز... مشاهده
آذرنوش نوش آذر- آتش جاویدوان،گرمای همیشگی - نام دومین آتش... مشاهده
ارماسب دارنده اسب آرام، نام یکی از سرداران هخامنشی مشاهده
رغمان از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران ایرانی در... مشاهده
سهره سرخه، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر افراسیاب تورانی مشاهده
شراکیم نام یکی از سپهبدان مازندران مشاهده
کولیار نام روستایی مشاهده
کوهرنگ نام دره و رودخانه ای در زردکوه بختیاری مشاهده
لهراسپ صاحب اسب تندرو، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر اروند... مشاهده
هامن هامون مشاهده
آذروان آذربان ، آتش بان ، نگهبان آتشکده مشاهده
ارمانک از شخصیتهای شاهنامه، یکی از دو شاهزاده پارسایی که... مشاهده
چوبینه لقب بهرام سردار دوره ساسانی مشاهده
لواده از شخصیتهای شاهنامه، نام جد گروهی از سپاهیان کیخسر... مشاهده
نوشیار یار شیرین چون عسل، یار بی مرگ، نام پسرعموی گرشاسپ... مشاهده
ارمایل ارمانک مشاهده
اکلیا نام پسری در شعر نیما یوشیج مشاهده
کوهشاد نام روستایی در استان هرمزگان مشاهده
میر فرهان میر بمعنای بزرگ + فرهان که نام شهری نزدیک همدان اس... مشاهده
هامویه نام کارگزار یزدگرد سوم، آخرین پادشاه ساسانی مشاهده
آذرکار آتشکار مشاهده
آذرکیش آتش پرست ، دارای دین زرتشتی مشاهده
آمنید نام دبیر داریوش پادشاه هخامنشی مشاهده
برمایون برمایه مشاهده
داو هر یک از اشخاصی که طرفین دعوا برای حل اختلافات به... مشاهده
کوهین منسوب به کوه، نام گیاهی که ریشه آن مانند ریشه نی... مشاهده
آذرکیوان نام موبدی زرتشتی، مؤسس آیین خاصی به همین نام مشاهده
آموی رود جیحون، آمودریا مشاهده
داور آنکه میان دو نفر به عدالت حکم کند ، از نامهای حضرت... مشاهده
میرو از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران رستم هرمزا... مشاهده
برنوش برانوش مشاهده
کی آذر مرکب از کی( پادشاه) + آذر( آتش)، نام یکی از مفسر... مشاهده
میرین از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری رومی و داماد قیصر... مشاهده
رمیار رامیار مشاهده
فروهل از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوانی ایرانی در سپاه رس... مشاهده
کی آرمین آرمین مشاهده
آذین فر پسر باشکوه و آراسته مشاهده
فری توس از نامهای باستانی مشاهده
چیلان عناب مشاهده
میشان نام روستایی در استان کهگیلویه مشاهده
کی پیشین از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از پسران کیقباد پادشا... مشاهده
نیاتور نیاطوس، از شخصیتهای شاهنامه، نام برادر قیصر روم از... مشاهده
هاووش امت - پیروان یک پیامبر مشاهده