اسم فارسی پسر با آ

نام معنی نام جزییات
آراج آراد - نام روز بیست و پنجم از هر ماه شمسی در ایران... مشاهده
کی راد پادشاه بخشنده مشاهده
کی زاد زاده پادشاه مشاهده
هباسپ دارنده اسب اصیل مشاهده
کی گشتاسپ گشتاسپ مشاهده
آرازش صدقه انفاق در راه خدا مشاهده
ایرانیار یار ایران مشاهده
کی منوش از پادشاهان یا شاهزادگان پیشدادی بنا به روایت تاری... مشاهده
نیاطوس نیاتور،از شخصیتهای شاهنامه، نام برادر قیصر روم از... مشاهده
هجیر از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گودرز از پهلوانان ایر... مشاهده
شغاد از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر زال و برادر رستم پهلو... مشاهده
فریتون فریدون،از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر آبتین و فرانک،... مشاهده
کیاجور عاقل، فاضل و دانا مشاهده
برومند بارور، میوه دار مشاهده
صنم بر صنم(عربی) + بر(فارسی) مرکب از صنم( بت )+ ( آغوش) مشاهده
غاتفر از شخصیتهای تاریخی شاهنامه، نام پادشاه هیتال در زم... مشاهده
کیاچهر آن که دارای چهره و صورتی شاهانه است مشاهده
شفروه نام یکی از خاندانهای مشهور اصفهان مشاهده
اریاسب نام یکی از سرداران کوروش پادشاه هخامنشی مشاهده
بیورد نام چند تن از شخصیتهای شاهنامه مشاهده
ایزد پناه آن که خداوند پناه و حامی اوست ، نام یکی از سرداران... مشاهده
بیورزاد نام سپهسالاری در زمان اشکانیان مشاهده
تباک از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور ایرانی و فرمانروای... مشاهده
ایزدبد نام یکی از سرداران زمان هخامنشی مشاهده
کیارزم مرکب از کیا( پادشاه)+ رزم( نبرد) مشاهده
ایزدداد داده خداوند، آفریده خداوند، نام دانشمندی در زمان ا... مشاهده
غباد قباد،از شخصیتهای شاهنامه، نام چندتن از شخصیتهای شا... مشاهده
کیارس کیارش، از شخصیتهای شاهنامه، نام دومین پسر کیقباد پ... مشاهده
ایزدگشسپ از شخصیتهای شاهنامه، نام دبیر انوشیروان پادشاه ساس... مشاهده