اسم فارسی پسر با آ

نام معنی نام جزییات
فرنود برهان، دلیل مشاهده
ایلیاد نام منظومه حماسی دوران قدیم و از شاهکارهای ادبیات... مشاهده
پایا پایدار مشاهده
دادمهر داده خورشید ، نام یکی از پادشاهان طبرستان که هم زم... مشاهده
ژوبین نوعی نیزه کوچک با سر دو شاخه و نوک تیز مشاهده
بهرام فتح و پیروزی ، نام ستاره مریخ ، نام روز بیستم از ه... مشاهده
جهان کیهان، عالم، گیتی ، به صورت پسوند و پیشوند همراه ب... مشاهده
مهریار دوست و یار خورشید مشاهده
پیام الهام، وحی مشاهده
علی یار علی(عربی) + یار(فارسی) یاری دهنده علی(ع) مشاهده
راشا راه عبور مشاهده
مهرتاش مهر(فارسی) + تاش(ترکی) همتای مهر مشاهده
شاهو آن که چون شاه بزرگ و شکوهمند است مشاهده
داریو نام پادشاهی پیش از ساسانیان مشاهده
فریمان نام بخشی از استان خراسان مشاهده
شهرام شاه شاد و خوشحال مشاهده
شهروز شاه روزگار یا داری بخت و روز شاه، نام سازی، نام شه... مشاهده
بهروز خوشبخت، سعادتمند، از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار ا... مشاهده
داریا دارا، دارنده مشاهده
مزدک از شخصیتهای شاهنامه، نام مردی خردمند و آورنده آیین... مشاهده
رهی غلام، بنده مشاهده
سیامک آن که موهایش سیاه است، از شخصیتهای شاهنامه، نام پس... مشاهده
آتبین آبتین ،روح کامل و نیکو کار - ‌ از شخصیتهای شاهنامه... مشاهده
پژمان دلتنگ، غمگین مشاهده
آدین آرایه هایی که با آن کوی و برزن را در نوروز یا هنگا... مشاهده
ارد نام چند تن از پادشاهان اشکانی مشاهده
رستم در زبان قدیم ایرانی مرکب از رس( بالش، نمو) + تهم... مشاهده
پارسان نام روستایی در نزدیکی سیرجان مشاهده
آریابد به ضم ب - آریا + بد(صاحب و سرور) سرور قوم آریایی ٠... مشاهده
سپهرداد نام داماد داریوش پادشاه هخامنشی مشاهده
سدرا نام درختی در آسمان هفتم بهشت مشاهده
امیرکسری مرکب از امیر(عربی) به معنای حاکم و فرمانروا + کسری... مشاهده
فرشید دارای شکوه و عظمتی چون خورشید، نام برادر پیران ویس... مشاهده
داتیس نام یکی از سرداران داریوش پادشاه هخامنشی مشاهده
کوچک دارای حجم اندک، ریز، نام یکی از گوشه های موسیقی ا... مشاهده
ارنوش نعره و صدای ببر مشاهده
میشا همیشه بهار، همیشه جوان، گیاهی که همیشه سبز است مشاهده
سوما در گویش مازندران نهر آب مشاهده
آردین آرد = آرت + ین (نسبت)، منسوب به آرت، مقدس مشاهده
زاگرس رشته کوهی که از جنوب غربی ایران شروع می شود و تا ش... مشاهده
آریامن دریا سالار خشایارشاه پادشاه هخامنشی مشاهده
فرامرز مرکب از فر + آمرز، آمرزنده دشمن، از شخصیتهای شاهنا... مشاهده
بهتاش مرکب از کلمه فارسی به بعلاوه پسوند ترکی تاش ، شریک... مشاهده
محمد کیا کسی که در عظمت و بزرگی مانند محمد است مشاهده
فرساد حکیم، دانشمند، دانا مشاهده
مرداس از شخصیتهای شاهنامه، نام پادشاهی پرهیزکار و بخشنده... مشاهده
جویان جوینده ، از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری مازندرانی... مشاهده
سارنگ نام یکی از گوشه های موسیقی ایرانی مشاهده
آرتمن نام برادر بزرگ تر خشایارشاه پسر کوروش پادشاه هخامن... مشاهده
نادین پویا و پرتحرک - الهه رودخانه مشاهده