اسم فارسی پسر با آ

نام معنی نام جزییات
آرنا نام روستایی در نزدیکی نقده مشاهده
آروکو ایرج - نام پسر کوروش پادشاه هخامنشی - نجیب نجیب زا... مشاهده
شاپور شاه پور، پسر شاه، شاهزاده، از شخصیتهای شاهنامه، نا... مشاهده
هوتن نیرومند، خوش اندام، نام پسر ویشتاسب پادشاه هخامنشی مشاهده
آریاز نام یکی از سرداران هخامنشی مشاهده
هورمزد هرمز مشاهده
شکیب تحمل، بردباری، آرام و صبر مشاهده
کامیاب آن که به خواست و آرزویش رسیده باشد، پیروز مشاهده
خسرو پادشاه ، نیکنام و دارای آوازه نیکی ، نام چندتن از... مشاهده
انوش بی مرگ، جاودان مشاهده
برانوش از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار رومی در زمان شاپور... مشاهده
رستار نجات یافته، رها شده مشاهده
ایرج پهلوی از شخصیتهای شاهنامه، نام کوچکترین پسر فریدون... مشاهده
روزبهان نام عارف بزرگ قرن ششم، ابونصر بقلی شیرازی معروف به... مشاهده
سارین نام روستایی در نزدیکی رفسنجان مشاهده
پارس نام قومی از اقوام آریایی که در قسمت جنوبی ایران سک... مشاهده
کیومرث نخستین فرمانروای جهان بنا به روایت شاهنامه، نام او... مشاهده
آریاراد آریا+راد(جوانمرد بخشنده دانا شجاع) آریایی جوانمرد... مشاهده
تیرداد نام چندتن از پادشاهان سلسله اشکانی مشاهده
شهمیر مخفف شهمیرزاد شهری در استان سمنان ، مرکب از شه مخف... مشاهده
الیاد ال (ترکی) + یاد (فارسی)،ایلیاد به یاد ایل مشاهده
کامدین خواسته دین مشاهده
اردا نام موبدی در زمان اردشیر بابکان پادشاه ساسانی مشاهده
انوشیروان دارای روان جاوید ، نام یکی از پادشاهان نامدار ساسا... مشاهده
نواب عنوانی که به شاهزادگان دوره صفوی و قاجار داده می ش... مشاهده
اوژن به زمین افکننده ، از بین برنده دشمن مشاهده
نوین تازه، جدید مشاهده
باتیس دژبان غزه در زمان داریوش سوم پادشاه هخامنشی که تا... مشاهده
دلیر شجاع مشاهده
منوچهر در اوستا آن که از نژاد منوش است مشاهده
زاوش نام ستاره مشتری مشاهده
نستوه خستگی ناپذیر، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از پسرا... مشاهده
بهشاد مرکب از به ( بهتر یا خوب) + شاد مشاهده
جمشید جامشید،از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر تهمورث پادشاه... مشاهده
سعدی سعد(عربی) + ی(فارسی) ، فرخندگی، خجستگی، لقب شاعر ب... مشاهده
مهریاد یادگار خورشید ، مرکب از مهر و یاد مشاهده
یارتا همتای یار، همچون یار مشاهده
شاهیار یار سلطان ، ملازم شاه مشاهده
یزدان مهر خداوند خورشید مشاهده
کوشیار از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری ایرانی در سپاه کیخ... مشاهده
دانوش نام کسی که عذرا معشوقه وامق را فروخت مشاهده
شروان نام سرزمینی در جنوب شرقی قفقاز مشاهده
فریبرز از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوانی ایرانی فرزند کیکا... مشاهده
هخامنش در پارسی باستان مرکب از هخا( دوست و یار) + منش(... مشاهده
ایریک آریایی مشاهده
نیاک پسری که خلق و خوی او مانند اجداد و نیاکانشان است مشاهده
اریس زیرک، هوشیار مشاهده
روزمهر خورشید روز، درخشان مشاهده
آرتوان اردوان ، یاری کننده درستکاران، از شخصیتهای شاهنامه... مشاهده
نیو دلیر، شجاع مشاهده