اسم فارسی پسر با ب

نام معنی نام جزییات
باگه نام یکی از سرداران هخامنشی مشاهده
بالوی از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از یاران خسروپرویز پا... مشاهده
بهامد پیشامد خوب مشاهده
بامشاد نام یکی از موسیقیدانان معروف در زمان خسروپرویز پاد... مشاهده
بهپور مرکب از به (بهتر، خوبتر) + پور ( پسر) ، نام پهلوان... مشاهده
بهداور آن که به درستی داوری می کند مشاهده
باهرام بهرام، نام ستاره مریخ ، نام روز بیستم از هر ماه شم... مشاهده
باهک نام جد آذرباد ماراسپند مشاهده
بهروش آن که شیوه و روشی بهتر از دیگران دارد مشاهده
بهزادان نام اصلی ابومسلم خراسانی فرزند شیدوش مشاهده
بهستان نیک بنیاد، نام پسر اردشیر سوم پادشاه هخامنشی مشاهده
بایا بایسته، ضروری مشاهده
بهستون نام پسر وشمگیر و یکی از فرمانروایان آل زیار در طبر... مشاهده
بهسود از نامهای زمان ساسانیان مشاهده
بهسودان نام فرمانروای دیلمان در سده سوم یزدگردی مشاهده
بهمن داد داده بهمن مشاهده
بهمنش وهمنش، کسی که دارای راه و روش نیکویی است مشاهده
بهمنیار نام شاگرد ابوعلی سینا مشاهده
بخت آفرین آفریننده بخت و اقبال، نام پدر هیربد شهریار مشاهده
بهوران وه وران،آنکه دارای روح و روان نیکوست مشاهده
بهک نام موبد موبدان در زمان شاپور دوم پادشاه ساسانی مشاهده
بخش علی بخش (فارسی) + علی (عربی) ،کسی که نصیب و بخت از علی... مشاهده
بوپار نام یکی از سرداران داریوش سوم پادشاه هخامنشی مشاهده
بوذرجمهر بزرگمهر، بسیار مهربان، نام وزیر انوشیروان پادشاه س... مشاهده
بوراب از شخصیتهای شاهنامه، نام آهنگری در پایتخت قیصر روم... مشاهده
بورژک نام میزبان اردشیر بابکان پادشاه ساسانی مشاهده
بورنگ نوعی ریحان کوهی مشاهده
بوزرجمهر بزرگمهر، بسیار مهربان، نام وزیر انوشیروان پادشاه س... مشاهده
برتن بردیس - به فتح ب و ت - مرد مغرور مشاهده
برته از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور ایرانی از خاندان لو... مشاهده
بوستان افروز بستان افروز مشاهده
برجاسپ از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران تورانی مشاهده
بردان نام یکی از پادشاهان اشکانی مشاهده
بردیس (به کسر ب ) مرد مغرور مشاهده
برز قد و قامت، نام یکی از دو برادری که به یاری اردشیر... مشاهده
برزآفرین تشویق بزرگ مشاهده
برزام نام جد مانی مشاهده
برزفر دارای قامتی با شکوه،بلند پرواز ، از سرداران کرد دو... مشاهده
برزفری فریبرز مشاهده
برزمند باشکوه ، نام یکی از فرمانداران ایرانی که براسکندر... مشاهده
برزمهر مرکب از برز( نیرومند، باشکوه) + مهر (خورشید) ، از... مشاهده
برزهم نام یکی از پهلوانان ایرانی در گرشاسب نامه مشاهده
برزویه نام پزشک نامدار ایرانی که کتاب کلیه و دمنه را در ز... مشاهده
بیارش دو دلیر مشاهده
برزین داد آفریده با شکوه یا مخفف آذربرزین داد(آتشکده) یعنی ا... مشاهده
برزین مهر خورشید با شکوه ، نام یکی از پهلوانان شاهنامه مشاهده
برسیان نام گیاهی است مشاهده
بیتخش نام مردی که در زمان اردشیر بابکان پادشاه ساسانی زن... مشاهده
بیتک نام جد منوچهر پادشاه کیانی به نوشته بندهش مشاهده
بیدار آگاه، هوشیار مشاهده