اسم فارسی پسر با ت

نام معنی نام جزییات
تیرداد نام چندتن از پادشاهان سلسله اشکانی مشاهده
توانا نیرومند، پرقدرت مشاهده
تکتا بی همتا مشاهده
تهمتن دارنده تن نیرومند ، لقب رستم پهلوان شاهنامه مشاهده
تژاو از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور تورانی داماد افراسی... مشاهده
تهماسب طهماسب مشاهده
تخار نام چند تن از شخصیتهای شاهنامه، از جمله نام یکی از... مشاهده
تخواره نام چند تن از شخصیتهای شاهنامه، از جمله نام پدر خز... مشاهده
تلیمان از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از پهلوانان در زمان ف... مشاهده
تهم قوی، نیرومند مشاهده
تهمورث تهمورس، نیرومند ، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر هوش... مشاهده
تهمورس تهمورث، نیرومند ، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر هو... مشاهده
تهمین پهلوان ، از القاب رستم پهلوان شاهنامه مشاهده
توان قدرت ، توانایی ، تحمل کردن چیزی ، طاقت مشاهده
تورنگ قرقاول مشاهده
تورک نام پسر شیدسب پادشاه زابلستان مشاهده
توس طوس، از شخصیتهای شاهنامه، نام شاهزاده و پهلوان ایر... مشاهده
تک آفرین مرکب از تک( یگانه یا بی نظیر) + آفرین (آفریننده) مشاهده
تکاور دونده، تندرو مشاهده
تیران نام چند تن از پادشاهان سلسله اشکانی مشاهده
تیماس جنگل، بیشه مشاهده
تابال نام فرمانداری ایرانی در زمان کوروش پادشاه هخامنشی مشاهده
تاج بخش بخشنده تاج پادشاهی، رساننده کسی به پادشاهی ، از ا... مشاهده
تباک از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور ایرانی و فرمانروای... مشاهده