اسم فارسی پسر با ط

نام معنی نام جزییات
طه طهماسپ مشاهده
طهمورث از شخصیتهای نام پسر هوشنگ پادشاه پیشدادی مشاهده
طرحان نام بخش کوهدشت در شهرستان خرم آباد مشاهده
طرهان طرحان مشاهده
طهماسپ دارنده اسب نیرومند، از شخصیتهای شاهنامه، نام پادشا... مشاهده
طورگ از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی از فرماندها... مشاهده
طوس از شخصیتهای شاهنامه، نام شاهزاده و پهلوان ایرانی م... مشاهده
طوش از شخصیتهای شاهنامه، بنا به بعضی از نسخه های شاهنا... مشاهده
طوطیانوش طوطیا(معرب) + نوش(فارسی) ،مرکب از طوطیا( توتیا) +... مشاهده
طینوش از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر قیدافه پادشاه اندولس... مشاهده
طیهوج معرب از فارسی،تیهو مشاهده