اسم فارسی پسر با ع

نام معنی نام جزییات
عرشیا ملکوتی آسمانی - مرکب از عرش + الف نسبت مشاهده
علی یار علی(عربی) + یار(فارسی) یاری دهنده علی(ع) مشاهده
علی داد علی(عربی) + داد(فارسی) داده علی (ع) مشاهده
علی مردان علی(عربی) + مرد(فارسی) + ان(فارسی) از رؤسای بختیار... مشاهده
عارف پاشا عارف(عربی) + پاشا(فارسی)، پادشاه دانا و آگاه مشاهده