اسم فارسی پسر با ف

نام معنی نام جزییات
فرهان نام مکانی در نزدیکی همدان مشاهده
فربد دارای شکوه و جلال، باشکوه، شکوهمند مشاهده
فرهاد از شخصیتهای شاهنامه و از پهلوانان ایرانی جزو سپاه... مشاهده
فرزاد زاده شکوه و جلال مشاهده
فرنام دارای نام باشکوه و زیبا، نام یکی از سرداران شاپور مشاهده
فرداد داده شکوه و جلال مشاهده
فرزام لایق، درخور، شایسته مشاهده
فرزین وزیر در بازی شطرنج مشاهده
فردین یگانه - تنها - همچنین مخفف فروردین نام ماه اول از... مشاهده
فریان از شخصیتهای شاهنامه، نام فرمانروای اندلس در زمان م... مشاهده
فرسام دارای شکوه و عظمتی چون سام مشاهده
فرزان فرزانه خردمند، فرزانه مشاهده
فرشاد روح و عقل،کره مریخ مشاهده
فرهود پرهود، فلزی که رنگ آن به علت حرارت دگرگون شد است مشاهده
فرنود برهان، دلیل مشاهده
فریمان نام بخشی از استان خراسان مشاهده
فرشید دارای شکوه و عظمتی چون خورشید، نام برادر پیران ویس... مشاهده
فرامرز مرکب از فر + آمرز، آمرزنده دشمن، از شخصیتهای شاهنا... مشاهده
فرساد حکیم، دانشمند، دانا مشاهده
فریبرز از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوانی ایرانی فرزند کیکا... مشاهده
فرخان نام پسر اردوان آخرین پادشاه اشکانی، نام یکی از سرد... مشاهده
فرینام دارای نام با شکوه و زیبا مشاهده
فرینوش فری( شکوهمند) + نوش( عسل) یا نوش از مصدر نوشیدن(... مشاهده
فیروز پیروز ،مظفر و منصور مشاهده
فربود راست و درست مشاهده
فرتاش وجودی که در برابر عدم است مشاهده
فرناد پایان و پایاب مشاهده
فرهمند دارای شکوه و نور خیره کننده ، باشکوه و موقر ، مجاز... مشاهده
فریمن زیبا اندیش، خوش فکر مشاهده
فراهیم نام جد زرتشت مشاهده
فربین بیننده شکوه و جلال ، مرکب از ف به معنای شکوه و جلا... مشاهده
فرطوس از شخصیتهای شاهنامه، نام مهندسی رومی در زمان خسروپ... مشاهده
فرواک پیشگفتار، پیش سخن، نام پسر سیامک پادشاه پیشدادی مشاهده
فریشاد مرکب از فری( با شکوه) + شاد(خوشحال) مشاهده
فریمند صاحب زیبایی و شکوه مشاهده
فریین بیننده شکوه و جلال مشاهده
فغانیش از شخصیتهای شاهنامه، نام پادشاه هیتال در زمان حکوم... مشاهده
فارناس نام پادشاه کاپادوکیه مشاهده
فارناسس نام برادر همسر داریوش سوم پادشاه هخامنشی مشاهده
فارناک فارناس، نام برادر همسر داریوش سوم پادشاه هخامنشی مشاهده
فاریاب پاریاب ، فاراب ، نام شهری در استان کرمان و اطراف ک... مشاهده
فیروزان پیروزان مشاهده
فرابرز نام پهلوانی ایرانی مشاهده
فرادخت مرکب از فرا( بالاتر) + دخت( بخشنده) مشاهده
فراراد مرکب از فرا( بالاتر) + راد( بخشنده) مشاهده
فرازان مرکب از فراز( جای بلند) + ان( پسوند نسبت) مشاهده
فرازمان حکم و فرمان مشاهده
فراسیاک افراسیاب مشاهده
فراهل نبیره کیومرث نخستین پادشاه پیشدادی مشاهده
فراهین فرایین مشاهده