اسم فارسی پسر با ف

نام معنی نام جزییات
فراوک اوستایی نام پسر نساک و سیامک در داستان آفرینش اوست... مشاهده
فرایین از شخصیتهای شاهنامه، از بزرگان و مشاوران دربار قبا... مشاهده
فرتوس نام یکی از سرداران سپاه افراسیاب مشاهده
فرجود معجزه، اعجاز مشاهده
فرخ بد فرخنده وخجسته مشاهده
فرخ به مرکب از فرخ( مبارک) + به ( بهترین)، نام پسر ماه خ... مشاهده
فرخ تاش فرخ (فارسی) + تاج(فارسی) مرکب از فرخ( مبارک) + تا... مشاهده
فرخ داد مرکب از فرخ( مبارک) + داد( عدالت) مشاهده
فرخ زند مرکب از فرخ( مبارک) + زند، نام پسر علیمردان خان ز... مشاهده
فرخ شاد مرکب از فرخ( مبارک) + شاد، نام یکی از درباریان در... مشاهده
فرخ یار دارای یار مبارک و خجسته یا یار فرخنده و مبارک مشاهده
فرخ یسار فرخ( فارسی) + یسار(عربی) دارای مال و ثروت خجسته و... مشاهده
فرخزاد نام فرشته موکل بر زمین، از شخصیتهای شاهنامه، نام پ... مشاهده
فرخنده پی فرخ پی مشاهده
فرداد منش نام یکی از سرداران هخامنشی مشاهده
فرزن نام روستایی در نزدیکی هرات مشاهده
فرزنه نام روستایی در نزدیکی مشهد مشاهده
فرزیان نام روستایی در نزدیکی بروجرد مشاهده
فرسمن نام پادشاه گرجستان در زمان اردوان سوم پادشاه اشکان... مشاهده
فرش آورد فرش(عربی) + آورد(فارسی)، فرشید ورد مشاهده
فرشیدورد از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی، برادر پیرا... مشاهده
فرشیم قسم، جزو مشاهده
فرغار شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی در سپاه افراسی... مشاهده
فرغان فرغانه، نام شهری در ترکستان قدیم مشاهده
فرمان حکم، امر، دستور مشاهده
فرمد نام روستایی در نزدیکی طوس مشاهده
فرمند فر + مند دارای شکوه و وقار مشاهده
فرمین فرمان مشاهده
فرناس نیم خواب و خواب آلود، نام پسر فرناباذ یکی از دربار... مشاهده
فرناک نام پادشاه کاپادوکیه که پس از اسکندر در آسیای صغیر... مشاهده
فرند به کسر ف و کسر ر ، معرب پرند ، حریر منقش ، بسیار ن... مشاهده
فرنور مرکب از فر به معنای شکوه و جلالی که دیگران را به ش... مشاهده
فرهوش دارای هوش و ذکاوت مشاهده
فرهوشداد دارنده فر و هوش،نام فرماندار طبرستان در زمان داریو... مشاهده
فرود از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر سیاوش و جریره و برادر... مشاهده
فرورتیش نام یکی از پادشاهان ماد مشاهده
فروهل از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوانی ایرانی در سپاه رس... مشاهده
فری توس از نامهای باستانی مشاهده
فریتون فریدون،از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر آبتین و فرانک،... مشاهده