اسم فارسی پسر با م

نام معنی نام جزییات
ماهان روشن و زیبا چون ماه، نام شهری در استان کرمان، نام... مشاهده
مهراد <p>&nbsp;</p> <p>نام پسرانه مهراد با تلفظ /Məhrād... مشاهده
مهرسام <p>&nbsp;</p> <p>نام پسرانه مهرسام با تلفظ/Mehr.s... مشاهده
مهدیار <p>نام پسرانه مهدیار با تلفظ /Mahdi.yār/ و /Mahd.y... مشاهده
محمدحسین ترکیب دو کلمه محمدبه معنای پسندیده و حسین به معنای... مشاهده
مهیار <p>نام پسرانه مهیار با تلفظ /Mah.yār/ و املا Mahya... مشاهده
مانی نام بنیانگذار آیین مانوی مشاهده
محمد پارسا مرکب از محمد به معنای بسیار ستایش شده + پارسا به م... مشاهده
ماکان نام پسر کاکی از حکام مزندران در قرن چهارم مشاهده
مهبد مهبود- سرور ماه،کناییه از کسی که زیباییش از ماه بی... مشاهده
مهربد مرکب از مهر( خورشید) + بد( پسوند اتصاف) مشاهده
مهرداد داده خورشید مشاهده
مهزیار نام پدر علی بن مهزیار ،که توفیق ملاقات با امام زما... مشاهده
مازیار پسر قارون ، از سپهبدان مازندران در قرن سوم که علیه... مشاهده
مهرشاد شادمهر، مرکب از شاد(خوشحال) + مهر( محبت یا خورشید)... مشاهده
مهران مرکب از مهر( محبت یا خورشید) + ان( پسوند نسبت)،... مشاهده
ماتیار مادیار، کمک کننده به مادر ، یار مادر ، مرکب از ماد... مشاهده
میلاد صورت دیگری از مهرداد، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی... مشاهده
مهان بزرگان مشاهده
میکاییل معرب از عبری به معنای کیست که شبیه خدا باشد؟ - یکی... مشاهده
مهراب دوستدار آب،از شخصیتهای شاهنامه، نام پادشاه کابل از... مشاهده
مهیاد یاد و خاطره ماه، کسی که زیباییش یاد آور ماه است ،... مشاهده
مهراس از شخصیتهای شاهنامه، نام موبدی رومی و نماینده قیصر... مشاهده
مهرنیا از نسل خورشید ، زیبا و درخشان مشاهده
میران میر(از عربی) + ان(فارسی)، امیران، نام روستایی در... مشاهده
مهند تکه ای از ماه ، اندکی از ماه،به فتح میم و ه و سکون... مشاهده
مهراز راز بزرگ مشاهده
محمدعباس مرکب از دو اسم محمد و عباس مشاهده
مهداد داده ماه مشاهده
ماهیار دوست و یاور ماه، از شخصیتهای شاهنامه، نام زرگری در... مشاهده
مهریار دوست و یار خورشید مشاهده
مهرتاش مهر(فارسی) + تاش(ترکی) همتای مهر مشاهده
مزدک از شخصیتهای شاهنامه، نام مردی خردمند و آورنده آیین... مشاهده
میشا همیشه بهار، همیشه جوان، گیاهی که همیشه سبز است مشاهده
محمد کیا کسی که در عظمت و بزرگی مانند محمد است مشاهده
مرداس از شخصیتهای شاهنامه، نام پادشاهی پرهیزکار و بخشنده... مشاهده
منوچهر در اوستا آن که از نژاد منوش است مشاهده
مهریاد یادگار خورشید ، مرکب از مهر و یاد مشاهده
مهرپویا آن که در راه مهر و محبت قدم برمیدارد مشاهده
مدریک پسر تیز هوش ، انسان فهیم ، کسی که درک می کند مشاهده
مهنام دارای نام زیبا مشاهده
مزدا در ادیان ایرانی، خداوند مشاهده
میرزا میر(ازعربی) + زا(فارسی) شاهزاده و امیرزاده مشاهده
مشکان مشک(سنسکریت) + ان(فارسی) مشک( ماده ای معطر) + ان... مشاهده
مادیس نام پادشاه سکائیان مشاهده
مندا علم دانش ادارک شناخت - مندائیان مذهب مردمی صنعتگر... مشاهده
مهبود مهبد- سرور ماه،کناییه از کسی که زیباییش از ماه بیش... مشاهده
مهرام ماه آرام مشاهده
مهرماه مرکب از مهر( محبت و دوستی) + ماه، نام پسر ساسان مشاهده
محمدیار محمد(عربی) + یار(فارسی) یار و یاور محمد مشاهده