اسم فارسی پسر با م

نام معنی نام جزییات
ماهان روشن و زیبا چون ماه، نام شهری در استان کرمان، نام... مشاهده
مهراد <p>&nbsp;</p> <p>نام پسرانه مهراد با تلفظ /Məhrād... مشاهده
مهرسام <p>&nbsp;</p> <p>نام پسرانه مهرسام با تلفظ/Mehr.s... مشاهده
مهدیار <p>نام پسرانه مهدیار با تلفظ /Mahdi.yār/ و /Mahd.y... مشاهده
محمدحسین ترکیب دو کلمه محمدبه معنای پسندیده و حسین به معنای... مشاهده
مهیار <p>نام پسرانه مهیار با تلفظ /Mah.yār/ و املا Mahya... مشاهده
مانی نام بنیانگذار آیین مانوی مشاهده
محمد پارسا مرکب از محمد به معنای بسیار ستایش شده + پارسا به م... مشاهده
ماکان نام پسر کاکی از حکام مزندران در قرن چهارم مشاهده
مهبد مهبود- سرور ماه،کناییه از کسی که زیباییش از ماه بی... مشاهده
میران میر(از عربی) + ان(فارسی)، امیران، نام روستایی در... مشاهده
مهرداد داده خورشید مشاهده
مهربد مرکب از مهر( خورشید) + بد( پسوند اتصاف) مشاهده
مازیار پسر قارون ، از سپهبدان مازندران در قرن سوم که علیه... مشاهده
مهزیار نام پدر علی بن مهزیار ،که توفیق ملاقات با امام زما... مشاهده
مهران مرکب از مهر( محبت یا خورشید) + ان( پسوند نسبت)،... مشاهده
میلاد صورت دیگری از مهرداد، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی... مشاهده
مهرشاد شادمهر، مرکب از شاد(خوشحال) + مهر( محبت یا خورشید)... مشاهده
مهراب دوستدار آب،از شخصیتهای شاهنامه، نام پادشاه کابل از... مشاهده
ماتیار مادیار، کمک کننده به مادر ، یار مادر ، مرکب از ماد... مشاهده
میکاییل معرب از عبری به معنای کیست که شبیه خدا باشد؟ - یکی... مشاهده
مهیاد یاد و خاطره ماه، کسی که زیباییش یاد آور ماه است ،... مشاهده
مهان بزرگان مشاهده
مهراس از شخصیتهای شاهنامه، نام موبدی رومی و نماینده قیصر... مشاهده
مهرنیا از نسل خورشید ، زیبا و درخشان مشاهده
مهند تکه ای از ماه ، اندکی از ماه،به فتح میم و ه و سکون... مشاهده
محمدعباس مرکب از دو اسم محمد و عباس مشاهده
مهراز راز بزرگ مشاهده
مهداد داده ماه مشاهده
ماهیار دوست و یاور ماه، از شخصیتهای شاهنامه، نام زرگری در... مشاهده
مهریار دوست و یار خورشید مشاهده
محمد کیا کسی که در عظمت و بزرگی مانند محمد است مشاهده
میشا همیشه بهار، همیشه جوان، گیاهی که همیشه سبز است مشاهده
مهرتاش مهر(فارسی) + تاش(ترکی) همتای مهر مشاهده
مزدک از شخصیتهای شاهنامه، نام مردی خردمند و آورنده آیین... مشاهده
منوچهر در اوستا آن که از نژاد منوش است مشاهده
مرداس از شخصیتهای شاهنامه، نام پادشاهی پرهیزکار و بخشنده... مشاهده
مهریاد یادگار خورشید ، مرکب از مهر و یاد مشاهده
میرزا میر(ازعربی) + زا(فارسی) شاهزاده و امیرزاده مشاهده
مدریک پسر تیز هوش ، انسان فهیم ، کسی که درک می کند مشاهده
مزدا در ادیان ایرانی، خداوند مشاهده
مهبود مهبد- سرور ماه،کناییه از کسی که زیباییش از ماه بیش... مشاهده
مهنام دارای نام زیبا مشاهده
ماهو نام حاکم سیستان در زمان یزگرد پادشاه ساسانی مشاهده
مهرام ماه آرام مشاهده
مهرپویا آن که در راه مهر و محبت قدم برمیدارد مشاهده
مهرماه مرکب از مهر( محبت و دوستی) + ماه، نام پسر ساسان مشاهده
ماهداد داده ماه، نام شخصی که اردشیر پادشاه ساسانی او را... مشاهده
مشکان مشک(سنسکریت) + ان(فارسی) مشک( ماده ای معطر) + ان... مشاهده
مادیس نام پادشاه سکائیان مشاهده