اسم فارسی پسر با ن

نام معنی نام جزییات
نیکان <p>نام پسرانه نیکان با تلفظ /Nikān/ و املا Nikan ج... مشاهده
نیما نام آور و نامور، علی اسفندیاری متخلص به نیما یوشیج... مشاهده
نوید مژده، خبرخوش مشاهده
نریمان از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر سام جد رستم پهلوان شا... مشاهده
نامی منسوب به نام، مشهور، معروف مشاهده
نیک خوب، نیکو، آدم خوب، شخص صالح مشاهده
نامدار دارای آوازه و شهرت بسیار، مشهور مشاهده
نیاوش پسری که شبیه احداد و نیاکان خود است، مرکب از نیا و... مشاهده
نورهان تحفه، سوغات، ارمغان مشاهده
نادین پویا و پرتحرک - الهه رودخانه مشاهده
نواب عنوانی که به شاهزادگان دوره صفوی و قاجار داده می ش... مشاهده
نوین تازه، جدید مشاهده
نستوه خستگی ناپذیر، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از پسرا... مشاهده
نیاک پسری که خلق و خوی او مانند اجداد و نیاکانشان است مشاهده
نیو دلیر، شجاع مشاهده
نهاد سرشت ، طبیعت ، ضمیر دل ، بنیاد ، اساس ، قاعده ، مق... مشاهده
نیاسان شبیه به نیاکان ، مانند پدران ، پسری که شبیه اجداد... مشاهده
نیشام نام فرشته نگهبان آذرخش مشاهده
نشواد نام پهلوانی تورانی مشاهده
نیاوند از نسل نیاکان ، ادامه نسل اجداد مشاهده
نیوتش با کسی یکی شدن - همراهی و مجامعت-بر وزن پیشکش مشاهده
نیوتیش نیوتش - با کسی یکی شدن - همراهی و مجامعت- (هر سه ح... مشاهده
نیوزاد پهلوان زاده مشاهده
نیوزار از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گشتاسپ پادشاه کیانی مشاهده
نیک رای دارای اندیشه نیک مرکب از نیک و رأی مشاهده
نامور نام آور مشاهده
نبرزین نام فرماندار گرگان در زمان داریوش پادشاه هخامنشی مشاهده
نرداگشسپ از شخصیتهای شاهنامه، نام سرداری از سپاهیان بهرام چ... مشاهده
نرسی از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از پادشاهان ساسانی مشاهده
نستار از شخصیتهای شاهنامه، نام چوپان قیصر روم در زمان گش... مشاهده
نستهین از شخصیتهای شاهنامه، نام پیران ویسه در زمان افراسی... مشاهده
نستود نستور،‏ از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر زریر پسر گشتا... مشاهده
نستور از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر زریر پسر گشتاسپ پادشا... مشاهده
نهل از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی در سپاه افر... مشاهده
نوتاش همیشه، دایم مشاهده
نوذر از شخصیتهای شاهنامه، نام فرزند منوچهر پادشاه پیشدا... مشاهده
نوراهان نورهان، تحفه، سوغات، ارمغان مشاهده
نوروز روز نو و تازه ، بزرگترین جشن ملی اقوام ایرانی که... مشاهده
نوش آذر آتش جاوید، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گشتاسپ پاد... مشاهده
نوشاب آب گوارا، شربت مطبوع، آب زندگی، آب حیات مشاهده
نوشیار یار شیرین چون عسل، یار بی مرگ، نام پسرعموی گرشاسپ... مشاهده
نیاتور نیاطوس، از شخصیتهای شاهنامه، نام برادر قیصر روم از... مشاهده
نیاطوس نیاتور،از شخصیتهای شاهنامه، نام برادر قیصر روم از... مشاهده