اسم فارسی پسر با و

نام معنی نام جزییات
ویهان <p>نام پسرانه ویهان با تلفظ /Vi.hān/ و املا Vihan... مشاهده
وستا اوستا، نام کتاب مقدس زرتشتیان مشاهده
وریا قوی و درشت هیکل ، چکش آهنی بزرگ مشاهده
ویریا همت - یکی از کمالات ششگانه که یک بوداسف باید به آن... مشاهده
ویشتاسب نام پسر ارشامه و پدر داریوش پادشاه هخامنشی مشاهده
وهنیا بهنیا، کسی که از نسل خوبان است مشاهده
ویسپار از نجبای پارس مشاهده
وادان نام روستایی در نزدیکی دماوند مشاهده
وادگان نام شخصی در وندیداد مشاهده
واردان نام دادوری در زمان اردشیر بابکان پادشاه ساسانی مشاهده
واسپور لقب نجبا و شاهزادگان اشکانی و ساسانی، نام دانا و... مشاهده
واسپوهر واسپور،لقب نجبا و شاهزادگان اشکانی و ساسانی، نام... مشاهده
وانان نام روستایی در نزدیکی شهرکرد، نام یکی از پادشاهان... مشاهده
وانتیار نام پسر ایرج به نوشته بندهشن مشاهده
وجاسب دارنده اسب بزرگ، نام پسر هباسپ از خاندان کیانی مشاهده
وخش روشنایی، نام چهاردهمین جد آذرباد مهراسپند مشاهده
وخش داد داده روشنایی، یکی از سرداران هخامنشی مشاهده
وراز گراز که در ایران باستان نشانه زورمندی بوده است مشاهده
ورازاد از شخصیتهای شاهنامه، نام فرمانروای سپیجاب که جزو ق... مشاهده
ورازبنده بنده نیرومند،از نامهای ساسانیان مشاهده
ورازپیروز آن که نیرومند و پیروز است، آن که در زورآزمایی پیرو... مشاهده
ورازتیرداد نام آخرین فرمانروای ارمنستان از خاندان مهرگان مشاهده
ورازداد دارنده زور و نیرومندی، نام یکی از شاهزادگان اشکانی... مشاهده
ورازمهر از نامهای زمان ساسانیان مشاهده
ورازنرسی از نامهای زمان ساسانیان مشاهده
وردانشاه نام جد مرداویج مشاهده
ورزا نام پسر فرشید، پسر لهراسپ پادشاه کیانی مشاهده
ورزاک نام پدر مهرترسه وزیر یزدگرد اول پادشاه ساسانی مشاهده
ورزگمهر بزرگمهر، بسیار مهربان، نام وزیر انوشیروان پادشاه س... مشاهده
ورشاد وظیفه و مقرری مشاهده
ورنا برنا جوان، برنا، خوب و نیک مشاهده
ورونیکا نام تیره ای از گیاهان که پوپک از آن دسته است. مشاهده
وژاسپ وجاسب،دارنده اسب بزرگ، نام پسر هباسپ از خاندان کیا... مشاهده
وساک نساک، نام همسر سیامک پسر کیومرث پادشاه پیشدادی مشاهده
وسپور واسپور،لقب نجبا و شاهزادگان اشکانی و ساسانی، نام... مشاهده
وسپوهر واسپور،لقب نجبا و شاهزادگان اشکانی و ساسانی، نام... مشاهده
وستهم ویستهم، گستهم نام سپهبد بابل در زمان یزدگرد پادشاه... مشاهده
وستوی از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری ایرانی در زمان خسر... مشاهده
وشمگیر صیدکننده بلدرچین، نام پسر زیار از امرای آل زیار مشاهده
وفا اندیش وفا(عربی) + اندیش(فارسی)، وفاپرورد مشاهده
ولیداد ولی(عربی) + داد(فارسی) داده ولی مشاهده
ونن ونون ، نام چهارتن از پادشاهان اشکانی مشاهده
ونون نام چهار تن از پادشاهان اشکانی مشاهده
وه پناه نام یکی از دادوران مشهور ساسانی مشاهده
وه وران بهوران،آنکه دارای روح و روان نیکوست مشاهده
وهامان نام پدر سلمان فارسی مشاهده
وهبرز نام یکی از دادوران ساسانی مشاهده
وهرام بهرام، نام ستاره مریخ ، نام روز بیستم از هر ماه شم... مشاهده
وهرام شاپور نام پادشاه ارمنستان در زمان بهرام گور پادشاه ساسان... مشاهده
وهرام گشسب نام پدر بهرام چوبین مشاهده