اسم فارسی پسر با پ

نام معنی نام جزییات
پارسا <p>&nbsp;</p> <p>نام پسرانه پارسا با تلفظ /Pārsā/... مشاهده
پرهام برهان قاطع براهیم ابراهیم را معرب آن دانسته است مشاهده
پوریا نام پهلوان ایرانی معروف به پوریای ولی، نام اصلی وی... مشاهده
پویان پویا، پوینده مشاهده
پندار فکر، اندیشه، وهم، گمان، ریشه پنداشتن مشاهده
پویا آن که دارای حرکت و پیشروی است مشاهده
پدرام سرسبز، خرم‌ ، شاد و خوش مشاهده
پاشا پادشاه در امپراطوری عثمانی ،عنوان مقامات لشکری و ک... مشاهده
پرهان لقب حضرت ابراهیم و نامی در پارسی باستان مشاهده
پیمان عهد، قرار مشاهده
پارسیا منسوب به پارس ، مرد پارسی ، پسر ایرانی مشاهده
پادرا نگهبان آتش - مرکب از پاد به نگهبانی و محافظت + را... مشاهده
پاکان منسوب به پاک ، طاهر و پاکیزه ، تمیز و مرتب مشاهده
پایا پایدار مشاهده
پارسان نام روستایی در نزدیکی سیرجان مشاهده
پیام الهام، وحی مشاهده
پژمان دلتنگ، غمگین مشاهده
پارس نام قومی از اقوام آریایی که در قسمت جنوبی ایران سک... مشاهده
پولاد نام چند تن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام یکی از... مشاهده
پوربه پسر بهتر مشاهده
پیروز فاتح، فرخنده ، خوشحال، شاد ، نام چندتن از شخصیتهای... مشاهده
پاردیک نام پدربزرگ ساسان به نوشته سنگ نوشته کعبه زرتشت مشاهده
پاساک نام برادرزاده داریوش پادشاه هخامنشی مشاهده
پراهام پرهام مشاهده
پورنگ مشاهده
پیران از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر ویسه سپهدار افراسیاب... مشاهده
پاپک استوار ، پدر کوچک ، از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور... مشاهده
پارسوا خطه ، مرز ، کنار ، نام منطقه ای در غرب سرزمین ماده... مشاهده
پاو نام پسر شاپور سردودمان اسپهبدان باوندی در طبرستان... مشاهده
پاکر نام پسر اُرُد پادشاه اشکانی مشاهده
پرمایه از شخصیتهای شاهنامه، نام برادر فریدون پادشاه پیشدا... مشاهده
پرمودیه از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر ساوه پادشاه ترک و هم... مشاهده
پژند نام گیاهی است مشاهده
پساک نام پسر اردوان و برازنده داریوش یکم پادشاه هخامنشی مشاهده
پسندیار اسفندیار مشاهده
پشن پشنگ مشاهده
پشنگ نام چند تن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام برادرزا... مشاهده
پشوتن از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گشتاسپ و کتایون و برد... مشاهده
پشین ز شخصیتهای شاهنامه، نام سومین پسر کیقباد (کی پشین)... مشاهده
پلاش بلاش مشاهده
پلاشان بلاشان،از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی از پ... مشاهده
پنجعلی پنج(فارسی) + علی(عربی) مرکب از پنج( پنجه)+ علی (... مشاهده
پوئین، پویین مشاهده
پورک پسر عزیز مشاهده
پوریار مرکب از پور(پسر) + یار(یاور، دوست) مشاهده
پولادوند از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از فرماندهان دلاور ای... مشاهده
پیداگشسب از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران بهرام چوبی... مشاهده
پیرداد داده پیر یا بچه ای که در پیری داده شده مشاهده
پیروزان نام یکی از سرداران یزگرد پادشاه ساسانی مشاهده
پیروزه در اوستا لقب هوشنگ پسر سیامک پادشاه داستانی ایران... مشاهده