اسم پسر با ج

نام معنی نام جزییات
جلال عظمت، بزرگی، شکوه مشاهده
جلال الدین شکوه و جلال دین ، نام شاعر و عارف بزرگ قرن هفتم، م... مشاهده
جلایر نام شاعری ایرانی در زمان شاه اسماعیل اول صفوی مشاهده
جلیل بلند مرتبه، بزرگوار، از نامهای خداوند مشاهده
جمال زیبایی مشاهده
جمال الدین زیبایی دین مشاهده
جمشاد پادشاه بزرگ و شاد مشاهده
جمشید جامشید،از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر تهمورث پادشاه... مشاهده
جمهور پادشاه هند که نامش در شاهنامه امده است، عامّه مردم مشاهده
جندل از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از بزرگان درگاه فریدو... مشاهده
جنید نام عارفی معروف در قرن سوم هجری مشاهده
جهان کیهان، عالم، گیتی ، به صورت پسوند و پیشوند همراه ب... مشاهده
جهان آفرین آفریننده جهان مشاهده
جهان بخش آن که جهان تحت سلطه اوست و می تواند آن را به کسی ب... مشاهده
جهان فر شکوه جهان مشاهده