اسم پسر با خ

نام معنی نام جزییات
خضر نام یکی از پیامبران که طبق روایات چون به آب حیات د... مشاهده
خلیل دوست یکدل ، لقب ابراهیم(ع) مشاهده
خلیل الله دوست خداوند ، لقب ابراهیم(ع) مشاهده
خنجست از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری در زمان هرمز پسر ا... مشاهده
خندان بشاش ، کسی که همواره می خندد مشاهده
خورزاد نام یکی از پسران خسروپرویز پادشاه ساسانی مشاهده
خوزان نام پهلوانی ایرانی در زمان کیخسرو پادشاه کیانی مشاهده
خوش نواز خشنواز مشاهده
خوشچهر آن که چهره ای زیبا و خوشایند دارد مشاهده
خوشنود خشنود مشاهده
خیرالدین آن که در دین بهترین است مشاهده
خیرالله نیکی خداوند، خیر الهی مشاهده
خیرعلی خیری که از علی(ع) رسیده است ، آن که خبر و نیکی اش... مشاهده