اسم پسر با س

نام معنی نام جزییات
سیامک آن که موهایش سیاه است، از شخصیتهای شاهنامه، نام پس... مشاهده
ساوان سامان نام روستایی در نزدیکی سقز مشاهده
سایروس سیروس یا کوروش مشاهده
سعدی سعد(عربی) + ی(فارسی) ، فرخندگی، خجستگی، لقب شاعر ب... مشاهده
سپهرداد نام داماد داریوش پادشاه هخامنشی مشاهده
سارنگ نام یکی از گوشه های موسیقی ایرانی مشاهده
ساعد بخشی از دست بین مچ و آرنج ، کمک کننده، مددکار مشاهده
سوشیا سوشیانت،نجات دهنده ، هر یک از موعدان دین زرتشتی که... مشاهده
سوشیانس سوشیانت،نجات دهنده ، هر یک از موعدان دین زرتشتی که... مشاهده
سیاووش سیاوش مشاهده
سدیف به فتح سین ، نام چندتن از صحابه حضرت رسول مشاهده
سالم فاقد بیماری، بدون عیب یا خرابی مشاهده
سیامند نام کوهی است مشاهده
سیروس شکل فرانسوی کوروش،کوروش مشاهده
سیف الله آن که به منزله شمشیر خدا است و در راه خداوند مبارز... مشاهده
سپهرم از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی در زمان کیک... مشاهده
سراج الدین آن که چون چراغی در دین است مشاهده
سروشان نام جد بایزید بسطامی مشاهده
سعدالدین موجب سعادت دین مشاهده
سالداش صخره مشاهده
ساما سام ، سیاه ، منسوب به سام مشاهده
ساهر بیدار مشاهده
سینار سنباد ، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از بزرگان ایر... مشاهده
ساورا امید مشاهده
سرافراز سرفراز مشاهده
سریتا نام اولین پزشک ایرانی مشاهده
سلجوق نام جد خاندان سلجوقیان مشاهده
سموئیل مسموع از خدا ، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل مشاهده
سهام سهم ها، بهره ها مشاهده
سوفرا از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری اهل شیراز مشاهده
سکندر مخفف اسکندر مشاهده
سی سیماک نام یکی از سرداران پارسی داریوش هخامنشی مشاهده
سیاوخش سیاوش مشاهده
سیبویه سیب کوچک یا بوی سیب، نام دانشمند نحوی نامدار در قر... مشاهده
سیتاک نام یکی از سرداران داریوش سوم پادشاه هخامنشی مشاهده
سیحون از رودهای معروف در شمال ایران قدیم که به دریاچه آر... مشاهده
سامیان نام روستایی در نزدیکی اردبیل مشاهده
سیرخ نام یکی از سرداران سپاه وشمگیر مشاهده
سیف الدین آن که به منزله شمشیر دین است و دشمنان دین را نابود... مشاهده
سیمک از نامهای باستانی، سفید و درخشان مشاهده
سیناک نام یکی از بزرگان فارسی در زمان اشک هجدهم پادشاه ا... مشاهده
ساونگ نام پدر باونگهه در فروردین یشت مشاهده
سیکا در گویش مازندران اردک مشاهده
ساوه نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه، از جمله نام دلاور ت... مشاهده
سایر سیرکننده، رونده مشاهده
سباک از شخصیتهای شاهنامه، نام فرمانروای جهرم در زمان ار... مشاهده
سبحان قلی سبحان(عربی) + قلی(ترکی) بنده سبحان، بنده خداوند مشاهده
سبلان نام کوهی در آذربایجان مشاهده
سبکتین نام مؤسس سلسله غزنویان و پدر سلطان محمد غزنوی مشاهده
سپنتامن مخفف سپیتامان، نام خانوادگی زرتشت ، نام سرداری ایر... مشاهده