اسم پسر با ص

نام معنی نام جزییات
صفی الله برگزیده خداوند، لقب آدم(ع) مشاهده
صفیعلی برگزیده علی(ع) مشاهده
صلات دعای بنده به سوی خداوند ، نماز مشاهده
صلاح خیر و نیکی مشاهده
صلاح الدین موجب نیکی آیین، نام یکی از بزرگان و عرفای قرن هفتم... مشاهده
صمد بی نیاز، غنی، مهتر، از نامهای خداوند، از اسماء حسن... مشاهده
صمدالله خداوند بی نیاز مشاهده
صمصام شمشیری که خم نگردد، شمشیر برّان مشاهده
صمیم صمیمی، میانه، وسط، اوج و نهایت شدت یا ترقی چیزی مشاهده
صنعان طبق روایت شیخ عطار در منطق الطیر، نام عارفی بزرگ ک... مشاهده
صنم بر صنم(عربی) + بر(فارسی) مرکب از صنم( بت )+ ( آغوش) مشاهده
صیاد شکارچی مشاهده
صیام روزه داشتن مشاهده