اسم پسر با ط

نام معنی نام جزییات
طینوش از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر قیدافه پادشاه اندولس... مشاهده
طیهوج معرب از فارسی،تیهو مشاهده