اسم پسر با ف

نام معنی نام جزییات
فرطوس از شخصیتهای شاهنامه، نام مهندسی رومی در زمان خسروپ... مشاهده
فرواک پیشگفتار، پیش سخن، نام پسر سیامک پادشاه پیشدادی مشاهده
فروهر در دین زرتشت نام صورت غیرمادی مخلوقاتی که برای محا... مشاهده
فریشاد مرکب از فری( با شکوه) + شاد(خوشحال) مشاهده
فریمند صاحب زیبایی و شکوه مشاهده
فریین بیننده شکوه و جلال مشاهده
فصیح الدین دارای روشنی و فصاحت در دین مشاهده
فائض فایض مشاهده
فصیح الزمان آن که در زمان خود در فصاحت از همه بالاتر است مشاهده
فصیح الملک آن که در کشور خود در فصاحت از همه بالاتر است مشاهده
فضل برتری دانش، اخلاق، و هنر، لطف، توجه، رحمت مشاهده
فضل الله لطف و توجه خداوند مشاهده
فاتک معرب از پهلوی، نام پدر مانی در زمان شاپور اول پادش... مشاهده
فغانیش از شخصیتهای شاهنامه، نام پادشاه هیتال در زمان حکوم... مشاهده
فارد یگانه، تنها، تک مشاهده
فارناس نام پادشاه کاپادوکیه مشاهده
فلق سپیده صبح، فجر، نام سوره ای در قرآن کریم مشاهده
فارناسس نام برادر همسر داریوش سوم پادشاه هخامنشی مشاهده
فارناک فارناس، نام برادر همسر داریوش سوم پادشاه هخامنشی مشاهده
فلک الدین نام طایفه ای از کردان مشاهده
فاریاب پاریاب ، فاراب ، نام شهری در استان کرمان و اطراف ک... مشاهده
فاطر آفریننده، خالق، از نامهای خداوند، نام سوره ای در ق... مشاهده
فور از شخصیتهای شاهنامه، نام پادشاه هند در زمان اسکندر... مشاهده
فاطن زیرک، دانا، آگاه مشاهده
فکرعلی آن که دارای فکر و اندیشه ای چون اندیشه علی(ع) است مشاهده
فیاض جوانمرد و بخشنده مشاهده
فایز نایل، رستگار مشاهده
فیروزان پیروزان مشاهده
فایض فیض رسان، فایده بخش مشاهده
فایق فائق ، دارای برتری ، مسلط ، چیره ، عالی ، برگزیده مشاهده
فتح الدین پیروزی در دین مشاهده
فتحعلی مرکب از فتح( پیروزی) + علی( بلندمرتبه)، نام دومی... مشاهده
فتوت جوانمردی، بخشندگی، سخاوت مشاهده
فخرالدین سبب سربلندی و افتخار دین، نام شاعر و داستانسرای ای... مشاهده
فخرالملک مایه سربلندی و افتخار سرزمین مشاهده
فداک نام روستایی در حجاز مشاهده
فرابرز نام پهلوانی ایرانی مشاهده
فرادخت مرکب از فرا( بالاتر) + دخت( بخشنده) مشاهده
فراراد مرکب از فرا( بالاتر) + راد( بخشنده) مشاهده
فرازان مرکب از فراز( جای بلند) + ان( پسوند نسبت) مشاهده
فرازمان حکم و فرمان مشاهده
فراست زیرکی، هوشیاری، درک و فهم مشاهده
فراسیاک افراسیاب مشاهده
فرام معرب از عبری، تندرو مشاهده
فرانسیس آزاد - رها از قید و بند- فرانسیس باکن فیلسوف بزرگ... مشاهده
فراهل نبیره کیومرث نخستین پادشاه پیشدادی مشاهده
فراهین فرایین مشاهده
فراوک اوستایی نام پسر نساک و سیامک در داستان آفرینش اوست... مشاهده
فراییم معرب از عبری نام پسر یوسف (ع) مشاهده
فرایین از شخصیتهای شاهنامه، از بزرگان و مشاوران دربار قبا... مشاهده