اسم پسر با ق

نام معنی نام جزییات
قدرت الله نیرو و توان خداوند مشاهده
قدیر توانا، قادر،از نامهای خداوند مشاهده
قدیس مؤمن، پرهیزکار و پاکدامن مشاهده
قراتکین غلام سیاه، نام یکی از امیران سامانی مشاهده
قربان چیزی که بوسیله آن به خدا تقرب یابند، قربانی، فدای... مشاهده
قطب الدین محور آیین و دین مشاهده
قلندر هر یک از افراد قلندریه، فرقه ای از صوفی که به دنیا... مشاهده
قلی غلام، بنده،به صورت پسوند همراه با بعضی نامها می آ... مشاهده
قمرالدین آن که در دین چون ماه می درخشد مشاهده
قنبر نام یکی از تابعان علی (ع) مشاهده
قهار نیرومند، پرزور،از نامهای خداوند مشاهده
قوام الدین آن که موجب استواری و استحکام دین است مشاهده
قوام الملک آن که موجب استحکام و استواری سرزمین است، لقب کلانت... مشاهده
قیصر معرب ار لاتین، لقب پادشاهان روم و بعضی از کشورهای... مشاهده
قیطون از شخصیتهای شاهنامه، نام پادشاه مصر در زمان حکومت... مشاهده