اسم پسر با ق

نام معنی نام جزییات
قیوم قائم به ذات، بسیار پایدار، از نامهای خداوند مشاهده