اسم پسر با گ

نام معنی نام جزییات
گلینوش از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار شیرویه پادشاه ساسان... مشاهده
گهار از شخصیتهای شاهنامه، نام سرداری تورانی و جزو سپاه... مشاهده
گودرز از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گشواد، از پهلوانان نا... مشاهده
گورنگ نام برادر گرشاسپ و پدر نریمان مشاهده
گوزل زیبا، پسر حوش چهره، پسر زیبا رو مشاهده
گوشیار نام حکیمی از فارس مشاهده
گیارنگ کیارنگ، سردار و فرمانده مشاهده
گیلو نام وزیر و قهرمانی در منظومه ویس و رامین مشاهده
گیو از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گودرز و از پهلوانان ب... مشاهده