اسم پسر با ی

نام معنی نام جزییات
یمین الدین آن که به منزله دست راست دین است مشاهده
ینال سردار، رئیس به ویژه سردار ترک نژاد مشاهده
یهودا حمد،نام پسر یعقوب(ع) مشاهده
یوحنا انعام توفیقی خداوند، نام یکی از اجداد مسیح ، نام ی... مشاهده
یورام خداوند بر من است مشاهده
یوزارسیف یوسف مشاهده
یوسف خواهد افزود، نام پسر یعقوب (ع) مشاهده
یوشع خداوند نجات است ، نام پسر عمو و پیامبر بعد از حضرت... مشاهده
یونا یونس،کبوتر مشاهده
یونس کبوتر،نام پسر امتای، یکی از پیامبران بنی اسرائیل،... مشاهده
یکتا یگانه، بی نظیر، تنها، یکی از نامهای خداوند ، بی هم... مشاهده