اسم پسر

نام معنی نام جزییات
چیلان عناب مشاهده
شریف الدین دارای دین و آیین پاک مشاهده
صلات دعای بنده به سوی خداوند ، نماز مشاهده
میشان نام روستایی در استان کهگیلویه مشاهده
ساتگین پیاله بزرگی که با آن شراب می خورده اند ، شراب، محب... مشاهده
کی پیشین از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از پسران کیقباد پادشا... مشاهده
مشی نام نخستین مرد در فرهنگ ایران باستان برابر با آدم... مشاهده
نیاتور نیاطوس، از شخصیتهای شاهنامه، نام برادر قیصر روم از... مشاهده
هاووش امت - پیروان یک پیامبر مشاهده
آراج آراد - نام روز بیست و پنجم از هر ماه شمسی در ایران... مشاهده
برو بلوط مشاهده
ساتکین ساتگین، پیاله بزرگی که با آن شراب می خورده اند ، ش... مشاهده
عیسا عیسی، معرب از عبری ، نجات دهنده، نام پیامبر مسیحیت مشاهده
میشه مشی مشاهده
شعبان نام ماه هشتم از سال قمری مشاهده
صمد بی نیاز، غنی، مهتر، از نامهای خداوند، از اسماء حسن... مشاهده
کی راد پادشاه بخشنده مشاهده
مشیت اراده، خواست، سرنوشت مشاهده
میشواک منطقه ای در کردستان مشاهده
آرارات نام کوهی در آذربایجان که بنا به روایتی کشتی نوح بر... مشاهده
بروار آن قسمت از دامنةکوة کة زیباترین قسمت آن می‏باشد ،... مشاهده
حادید تند و تیز، نام روستایی بوده است مشاهده
صمدالله خداوند بی نیاز مشاهده
عین الدین چشم دین، عزیز در دین مشاهده
کی زاد زاده پادشاه مشاهده
مشید استوار، بلند مشاهده
هباسپ دارنده اسب اصیل مشاهده
بروان پیش بند مشاهده
بیلاش مفقود الاثر. مشاهده
صمصام شمشیری که خم نگردد، شمشیر برّان مشاهده
عین الزمان چشم خداوند مشاهده
کی گشتاسپ گشتاسپ مشاهده
مشیر آن که در کارها با او مشورت می کنند مشاهده
هبیةلله بخشیده شده از جانب خداوند،نام چندتن از شخصیتهای اد... مشاهده
آرازش صدقه انفاق در راه خدا مشاهده
ایرانیار یار ایران مشاهده
بروسکان جمع «بروسکه» مشاهده
روجیار روژیار مشاهده
کی منوش از پادشاهان یا شاهزادگان پیشدادی بنا به روایت تاری... مشاهده
مشیرالدین آن که در دین راهنمای دیگران است مشاهده
نیاطوس نیاتور،از شخصیتهای شاهنامه، نام برادر قیصر روم از... مشاهده
هجیر از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گودرز از پهلوانان ایر... مشاهده
آنتی گون حاکم بابل درزمان اسکندرمقدونی مشاهده
بروسکه برق ناشی از ابر یا هر چیز دیگر ، تلگراف مشاهده
بینر بیننده مشاهده
عین الله چشم خداوند مشاهده
روح الدین آن که روح دین است مشاهده
شغاد از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر زال و برادر رستم پهلو... مشاهده
عینعلی چشم علی ، نام یکی از امامزادگان که مزار شریفش در ت... مشاهده
فریتون فریدون،از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر آبتین و فرانک،... مشاهده