معنی اسم آبانداد

داده آبان ، متولد شده در ماه آبان

ریشه اسم آبانداد

فراوانی اسم آبانداد

تا کنون کسی با نام آبانداد در گهواره ثبت نام نکرده است.