اسم اوستایی پهلوی

نام معنی نام جزییات
آبتین روح کامل-انسان نیکو کار - از شخصیتهای شاهنامه، نام... مشاهده
آبلاتکا از نامهای ایران باستان مشاهده
آترابان نگهبان آتش، پیشوای دینی مشاهده
آتربان نگهبان آتش، پیشوای دینی مشاهده
آتروپات صورت دیگر آذرباد، آذرپناه یا کسی که آتش نگهدار اوس... مشاهده
آتور آذر،آتش مشاهده
آتورپات صورت دیگر آذرباد، آذرپناه یا کسی که آتش نگهدار اوس... مشاهده
آتین در زبان زند و پازند جدید ، نو ، بوجود آمده مشاهده
آذر نام ماه نهم از سال شمسی، نام فرشته نگهبان آتش، نام... مشاهده
آذرباد نام موبدی در زمان شاپور دوم پادشاه ساسانی مشاهده
آرمیتا الهه نعمت - آرامش یافته مشاهده
آریوداد ایرانداد،داده ایران مشاهده
آسنا روشنایی درونی ، سرشت مادرزادی مشاهده
آسیمن سیمین، نقره فام مشاهده
آمیتریس ستاش کننده ، شکر کننده ، دختر داریوش سوم هخامنشی و... مشاهده