اسم ترکی

نام معنی نام جزییات
نارمیلا غنچه ، شکوفه ، خصوصا شکوفه گل انار مشاهده
نویان امیر سپاه - شاهزاده - لقب سلاطین و بزرگان ترک مشاهده
نیک تاش نیک(فارسی) + تاش(ترکی) همتا و مانند نیکان مشاهده
هورتاش هور(فارسی) + تاش(ترکی) آنکه چون خورشید نورانی است مشاهده
یارات مشاهده
یاسان نام یکی از پیغمبران باستانی ایران ، در دساتیر کتاب... مشاهده
یاشا زنده باشی مشاهده
یاشار عمرکننده، زندگی کننده مشاهده
یاشیل سبز کبود ، سبز چمنی ، کبود مشاهده
یامور باران مشاهده
یغما غارت، تاراج، غنیمت،نام شهری در ترکستان که مردمان ز... مشاهده
یغماناز یغما(ترکی) + ناز(فارسی) یغما، نام دختر پادشاه چین... مشاهده
یلدوز اولدوز مشاهده
ینال سردار، رئیس به ویژه سردار ترک نژاد مشاهده
یولدوز مثل ستاره مشاهده