اسم دختر با ب

نام معنی نام جزییات
باران قطره های آب که بر اثر مایع شدن بخار آب موجود در جو... مشاهده
بهار نام اولین فصل سال، پس از زمستان و پیش از تابستان ،... مشاهده
بنیتا دختر بی همتای من مشاهده
بیتا بی همتا، بی نظیر مشاهده
بهاره منسوب به بهار، بهاری،متولد شده در بهار مشاهده
بارین بارندگی، بارش مشاهده
بشرا خبر خوب ، دختر خوش خبر ، بانوی خوش یمن مشاهده
بشری بشارت، مژده مشاهده
بهارناز موجب فخر و نازش بهار مشاهده
بهسا بانوی خوش چهره ، دختر زیبا رو مشاهده
بهناز مرکب از به (زیباتر، خوبتر) + ناز (کرشمه، غمزه) مشاهده
بهامین به ضم ب ، فصل بهار ، بهار مشاهده
باوان بابان ، خانه ‏پدری مشاهده
بنین نوعی گیاهی خوراکی کة در بهار می‏روید مشاهده
بانو عنوانی احترام آمیز برای زنان، خانم، ملکه، به صورت... مشاهده
بادام میوه ای کوچک و کشیده با دو پوسته یکی نرم و سبز و د... مشاهده
بهشت فردوس، جنت مشاهده
بلوط گیاهی درختی و جنگلی که میوه آن خوراکی است مشاهده
بهاران هنگام بهار، موسم بهار مشاهده
بیسان جالیز مشاهده
بتول پاکدامن، پارسا، لقب فاطمه (س) و مریم (ع) مشاهده
برفین سفید و زیبا مانند برف مشاهده
بارلی بار(فارسی) + لی(ترکی) میوه دار، سودمند مشاهده
بهارا بهار مشاهده
برزین باشکوه ، نام یکی از سرداران کیکاوس شاة ماد ،نام کو... مشاهده
بنفشه گلی که در فصل بهار می روید و دارای رنگهای گوناگون... مشاهده
بهتا مرکب از به (بهتر، خوبتر) + تا (یار، همتا) مشاهده
باور مجموعه اعتقادهایی که در یک جامعه مورد پذیرش قرار گ... مشاهده
بلور نام ماده معدنی جامد و شفاف مانند شیشه ، آنچه از جن... مشاهده
بابان خانةپدری ، نام عشیرةایی درکردستان ، نام منطقةای در... مشاهده
بهشته بهشت مشاهده
بهنوش مرکب از به (بهتر یا خوب) + نوش(عسل) مشاهده
بهی به (میوه) مشاهده
بنیا تو فرزند منی مشاهده
برفی سفید و زیبا مانند برف مشاهده
بهرخ آن که چهره ای خوب و زیبا دارد مشاهده
بهارک مثل بهار، مانند بهار مشاهده
بهارین منسوب به بهار، بهاری مشاهده
بهدخت مرکب از به (بهتر، خوبتر) + دخت (دختر) مشاهده
برلیان الماس تراش داده شده که درخشش و زیبایی خاصی دارد مشاهده
بهانه دلیل، علت مشاهده
بمانی نامی که با آن طول عمر کودک را بخواهند مشاهده
بهین مرکب از بهین (بهترین) + آفرین (آفریننده) مشاهده
بژوین «بژوار» مشاهده
بناز نازنین مشاهده
بهشید مرکب از به (بهتر،خوبتر) + شید( روشنایی یا خورشید) مشاهده
بی بی ناز بی بی( ترکی) + ناز(فارسی) ، بی بی عنوانی احترام آم... مشاهده
بریار قرار، عهد مشاهده
بلقیس ملکه شهر سبا که معاصر سلیمان بود و به دیدن او رفت مشاهده
به آفرید به ( بهتر، خوبتر) + آفرید (آفریده)، از شخصیتهای ش... مشاهده