اسم دختر با د

نام معنی نام جزییات
دینا دینه مشاهده
دینارگیس دینار(یونانی) + گیس(فارسی) ، دارای مویی به رنگ طلا... مشاهده
دینه انتقام یافته ، نام دختر یعقوب(ع) و خواهر یوسف(ع) مشاهده