اسم دختر با ل

نام معنی نام جزییات
لیمو میوه خوردنی، ترش یا شیرین، معطر و زردرنگ مشاهده
لینا آبشار کوچک مشاهده
لیندا قشنگ، زیبا مشاهده